โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เป้าหมายของโครงการผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คนระยะเวลาการดำเนินโครงการ1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563วัตถุประสงค์......

อ่านต่อ

โครงการอบรมค่ายหุ่นยนต์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

โครงการอบรมค่ายหุ่นยนต์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการหลักพัฒนา......

อ่านต่อ

โครงการอบรมค่ายเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

โครงการอบรมค่ายเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นส่วนหนึ่งใน โครง......

อ่านต่อ

โครงการอบรมค่ายเรียนรู้การบินเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

ค่ายเรียนรู้การบินเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งใน โครงการหลักพัฒนา......

อ่านต่อ

โครงการอบรมค่ายเรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

โครงการอบรมค่ายเรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นส่วนหน......

อ่านต่อ

โครงการอบรมค่ายการจำลองสถานการณ์การผลิตและโลจิสติกส์ : คิวบิกเกมส์ (Lean Game)

โครงการอบรมค่ายการจำลองสถานการณ์การผลิตและโลจิสติกส์ : คิวบิกเกมส์ (Lean Game) เป็นส่วนหนึ่งใน โครงการหลักพัฒน......

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนการพัฒนาประเทศ

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนการพัฒนาประเทศ......

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เป้าหมายของโครงการผู้เข้าร่วมโครงการ 800 คนระยะเวลาการดำเนินโครงการ1 ตุลาคม 2561 - 5 ธันวาคม 2562วัตถุประสงค์เ......

อ่านต่อ