• TGDE

บุคลากร

ผู้บริหาร

พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร

ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร

ผู้อำนวยการ

ชานินทร์ จูฉิม

ผศ.ดร. ชานินทร์ จูฉิม

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

นนชณัต ฉัตรภูติ

ผศ.ดร. นนชณัต ฉัตรภูติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายสหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

วัชรินทร์ โพธิ์เงิน

รศ.ดร. วัชรินทร์ โพธิ์เงิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ

Paul Kölker

Paul Kölker

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง

สำนักงานผู้อำนวยการ

 แสงเดือน พุทธัง

นางสาว แสงเดือน พุทธัง

รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับปฏิบัติการ

จำรัส ทินจอง

นางสาว จำรัส ทินจอง

นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ

ชลศักดิ์ ศรีทองแจ้ง

นาย ชลศักดิ์ ศรีทองแจ้ง

วิศวกร
ระดับปฏิบัติการ

อมรรัตน์ คุ้มชู

นางสาว อมรรัตน์ คุ้มชู

นักวิชาการศึกษา
พนักงานพิเศษ

อรุณรัก แสงอรัญ

นางสาว อรุณรัก แสงอรัญ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ

ฝ่ายสหกิจศึกษา

ปัทมา ขจรตระกูลศักดิ์

นาง ปัทมา ขจรตระกูลศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ

ณัฐพล ชุมดี

นาย ณัฐพล ชุมดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ

อานนท์ รักจักร์

นาย อานนท์ รักจักร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ

รมณ ทองศรี

นางสาว รมณ ทองศรี

นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รณชัย  เพชรรักษ์

นาย รณชัย เพชรรักษ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วิวัฒน์ สุวนันทวงศ์

นาย วิวัฒน์ สุวนันทวงศ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับชำนาญการ

จักรเรศ พฤกษพิทักษ์

นาย จักรเรศ พฤกษพิทักษ์

นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ

เชาวลี ตั้งศิริเสถียร

นางสาว เชาวลี ตั้งศิริเสถียร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับปฏิบัติการ

สรนพ คงชู

นาย สรนพ คงชู

วิศวกร
ระดับปฏิบัติการ

อนุรักษ์ ทรงศักดิ์ศรี

นาย อนุรักษ์ ทรงศักดิ์ศรี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับปฏิบัติการ

จินตนา พุ่มเทศ

นาง จินตนา พุ่มเทศ

นักวิชาการช่างศิลป์
ระดับปฏิบัติการ

สุรวิช ศรีทองคำ

นาย สุรวิช ศรีทองคำ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานพิเศษ