โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

รายละเอียดโครงการ

 • เป้าหมายของโครงการ
  • ผู้เข้าร่วมโครงการ 800 คน

 • ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
  • 1 ตุลาคม 2561 - 5 ธันวาคม 2562

 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา และการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยาน  แก่ นักเรียน นักศึกษา เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
  • เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน และการออกแบบ
  • เพื่อให้ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของชิ้นงาน ให้สามารถผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยานที่ใช้งานกับยานยนต์หรืออากาศยานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
  • สามารถใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ CNC ในการผลิตชิ้นส่วนได้
  • เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักร วัตถุดิบภายในประเทศ ลดการนำเข้า การนำผลิตภัณฑ์กลับมาแปรรูปใหม่ ลดขยะเทคโนโลยีและของเสียอุตสาหกรรม

 • ผลการดำเนินโครงการ ปี 2562
  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งหมด 14 แห่ง ดังนี้
  • สถานศึกษาจำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วย
   • วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
   • วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
   • วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
   • วิทยาลัยเทคนิคระยอง
   • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
   • วิทยาลัยเทคนิคตราด
   • วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
   • วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
   • วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
   • วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
   • วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
  • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีจำนวน 1 แห่ง
  • สถาบันไทยเยอรมันจำนวน 1 แห่ง
 • มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 829 คน คิดเป็น 103.62% ของแผนงาน และมีชิ้นงานจำนวน 829 ชิ้นงาน และได้ขยายการดำเนินงานและต่อยอดในปีงบประมาณ 2563

 • หลักสูตร
  • Solid Work / NX
   • Introduction และการเขียนเส้นร่าง ด้วยโปรแกรม Solid Work / NX
   • การสร้างงานทรงดันด้วยคำสั่ง Feature ด้วยโปรแกรม Solid Work / NX
   • การสร้างงานโลหะแผ่น (Sheet metal) ด้วยโปรแกรม Solid Work / NX
   • การประกอบชิ้นงานแบบ 3 มิติ สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์
   • Workshop สร้างชิ้นงานจาก 3D printer
  • CATIA
   • รู้จักกับโปรแกรม CATIA คำสั่งการใช้งานเบื้องต้น
   • หลักการเขียน SKETCH หลักการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ
   • คำสั่งการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ระดับกลาง หลักการแก้ไขชิ้นงานและการวิเคราะห์ชิ้นงาน
   • การสร้างชิ้นงานที่มีความซับซ้อน และ การสร้างชิ้นงาน
   • งานประกอบ Assembly
   • ภาพฉาย (Drawing) และการเตรียมงานสำหรับ 3D Printingหัวข้อ สาธิตการ set up printing และโครงงาน
   • Workshop สร้างชิ้นงานจากเครือง CNC

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

gallery

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

gallery

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

gallery

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

gallery

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

gallery

วิทยาลัยเทคนิคตราด

gallery

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

gallery

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

gallery

สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน

gallery

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

gallery

สถาบันไทยเยอรมัน นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

gallery

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

gallery