โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนการพัฒนาประเทศ

รายละเอียดโครงการ

สถาบันได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในภาคตะวันออก มีค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ระดับมัธยมศึกษา 500 คน และระดับอาชีวศึกษา 200 คน รวมเป็น 700 คน 
โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอีกด้วย
หลักสูตรการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด

ครั้งที่ 1 บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด

ครั้งที่ 2 บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด

gallery

โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา

gallery