โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

รายละเอียดโครงการ

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้นักเรียน/นักศึกษา สามารถนำไปต่อยอดทางความคิดกับการเรียนปกติในห้องเรียน
และแสดงออกทางความคิดในรูปแบบการทำกิจกรรม ฝึกการทำงานเป็นทีม เพิ่มทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
มีค่าเป้าหมายตัวชี้วัด นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2,000 คน และระดับอาชีวศึกษา 2,000 คน แบ่งเป็นหัวข้อกิจกรรมดังนี้

 • ค่ายหุ่นยนต์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • ค่ายเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • ค่ายเรียนรู้การบินเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • ค่ายเรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหร
 • ค่ายการจำลองสถานการณ์การผลิตและโลจิสติกส์ : คิวบิกเกมส์ (Lean Game)

ค่ายหุ่นยนต์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

 • ค่ายหุ่นยนต์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวนผู้เข้าอบรม 1,277 คน อบรมเป็นจำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วย
  • ครั้งที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
  • ครั้งที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
  • ครั้งที่ 3 วิทยาลัยอีเทค
  • ครั้งที่ 4 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
  • ครั้งที่ 5 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
  • ครั้งที่ 6 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
gallery

ค่ายเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 • ค่ายเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวนผู้เข้าอบรม 1,884 คน อบรมเป็นจำนวน 7 ครั้ง ประกอบด้วย
  • ครั้งที่ 1 โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา
  • ครั้งที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา
  • ครั้งที่ 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
  • ครั้งที่ 4 โรงเรียนดัดดรุณี
  • ครั้งที่ 5 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
  • ครั้งที่ 6 โรงเรียนสนามชัยเขต
  • ครั้งที่ 7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2
gallery

ค่ายเรียนรู้การบินเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

 • ค่ายเรียนรู้การบินเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ จำนวนผู้เข้าอบรม 1,219 คน อบรมเป็นจำนวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย
  • ครั้งที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
  • ครั้งที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
  • ครั้งที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
  • ครั้งที่ 4 โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา
  • ครั้งที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
gallery

ค่ายเรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

 • ค่ายเรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จำนวนผู้เข้าอบรม 1,209 คน อบรมเป็นจำนวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย
  • ครั้งที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
  • ครั้งที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
  • ครั้งที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
  • ครั้งที่ 4 โรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยา
  • ครั้งที่ 5 โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
gallery

ค่ายการจำลองสถานการณ์การผลิตและโลจิสติกส์ : คิวบิกเกมส์ (Lean Game)

 • ค่ายการจำลองสถานการณ์การผลิตและโลจิสติกส์ : คิวบิกเกมส์ (Lean Game) อบรมเป็นจำนวน 8 ครั้ง ประกอบด้วย
  • ครั้งที่ 1 โรงเรียนนิคมวิทยา
  • ครั้งที่ 2 โรงเรียนระยองวิทยาคม
  • ครั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านค่าย
  • ครั้งที่ 4 โรงเรียนแกลงวิทยสถาพร
  • ครั้งที่ 5 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
  • ครั้งที่ 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาตากสินระยอง
  • ครั้งที่ 7 โรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม
  • ครั้งที่ 8 โรงเรียนวัดบ้านฉางกาญจนานุกูล
gallery