โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

รายละเอียดโครงการ

 • กลุ่มเป้าหมาย
  • บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจำนวน 195 คน

 • ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
  • 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

 • วัตถุประสงค์
  • พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้งานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  • พัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมและภาคแรงงาน
  • สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก

 • ผลการดำเนินโครงการ ปี 2562
  • ตัวชี้วัด
   เป้าหมาย
   ผลการดำเนินงาน
   เปอร์เซ็นต์

   หน่วยนับ
   จำนวนหน่วยนับจำนวน
   1. จำนวนบุคลากรในภาคอุตสาหกกรมหรือภาคแรงงาน

   คน195คน209107.17%
   2. จำนวนบริษัทที่มีส่วนร่วมในการจัดหรือสนับสนุนการฝึกอบรมบริษัท3 บริษัทบริษัท4 บริษัท133.33%
   รวมทั้งสิ้น
   209 คน / 4 บริษัท

  • ผลลัพธ์ของผู้รับการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีทักษะและสมรรถนะที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น
  • ผู้เข้าร่วมอบรมมีผลสัมฤทธิ์ในด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและพัฒนากระบวนการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้
  • นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมได้ พร้อมทั้งทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น
  • อีกทั้งยังเป็นการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมด้านหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในอนาคต

 • หลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรอบรม 5 วัน จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 13 คน
  • หลักสูตร ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม IOT
  • หลักสูตร หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)
  • หลักสูตร การบูรณาการระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบอุตสาหกรรม 4.0

 • สถานประกอบการที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการ
  • บริษัท เวิสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบุรี
  • บริษัท ออโตเฟล็กซิเบิ้ล แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จ.ระยอง
  • กลุ่มผู้ว่างงาน และงานอิสระ

หลักสูตร ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม IOT

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. การใช้พีแอลซีในระบบควบคุมอุตสาหกรรม
 2. พื้นฐานการเขียนพีแอลซี คำสั่งพื้นฐาน
 3. เทคนิคการเขียนโปรแกรมพีแอลซี
 4. เทคนิคการและการใช้งานระดับอุปกรณ์ (Inverter, Ac Servo Motor, Sensor และ Analog Device)
 5. HMI (Human Machine Interface)
 6. การสื่อสารในพีแอลซีรูปแบบเครือข่าย Network
 7. IoT ในพีแอลซีของระบบควบคุมอุตสาหกรรม
 8. SCADA และ OPC
 9. ฐานข้อมูล (Database) ร่วมกับพีแอลซี
 10. Dashboard Service ในระบบควบคุมอุตสาหกรรม
 11. Application ใช้งานพีแอลซีควบคุมระบบ
gallery

หลักสูตร หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 2. การออกแบบติดตั้งและเชื่อมต่อหุ่นยนต์
 3. ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ (jog)
 4. ปรับตั้ง TCP และ COG ของหุ่นยนต์
 5. เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Teaching Mode Automation Mode
 6. I/O และการเชื่อมต่อหุ่นยนต์ในระบบเครือข่ายอุตสาหกรรม
 7. ระบบ sensor ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม
 8. การควบคุมแรงในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 9. แมชชินวิชั่นในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 10. การเขียนโปรแกรมประยุกต์ควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
 11. การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
gallery

หลักสูตร การบูรณาการระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบอุตสาหกรรม 4.0

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม 4.0
 2. AGV/AIV
 3. AS/RS Automate Warehouse
 4. หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรม 4.0
 5. Cyber-physical System (CPS), Internet of Things (IoT) 

  และ Cloud Computing ในอุตสาหกรรม 4.0

 6. การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติระบบอุตสาหกรรม 4.0
 7. การเชื่อมต่อหุ่นยนต์กับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
 8. การพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชั่น IoT การใช้ระบบ Machine Learning
 9. จัดทำโครงงานในอุตสาหกรรม 4.0
gallery