โครงการวันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจำปี 2564

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะกรรมการจัดงานโครงการวันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจำปี 2564 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นการนำเสนอผลงานด้วยระบบ Online MS-Teams 
ในวันที่ 22 เมษายน 2564
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาให้นักศึกษา สถานประกอบการ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทราบ ซึ่งผลงานที่นำเสนอและประกวดแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสังคมศาสตร์ ประเภทนวัตกรรม และปะเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปรียบเสมือนผู้แทนที่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการสหกิจศึกษา ได้มีโอกาสนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกสหกิจศึกษา เสนอผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานสหกิจศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
สามารถรับชมผลงานทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ https://www.tgde.kmutnb.ac.th/coopday/site/index
Gallery
Previous Post มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และไมเนอร์ ฟู้ด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ