อธิการบดี มจพ. ร่วมรับฟังรายงานความคืบหน้า Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Program นำไปสู่มาตรฐาน Meister และเตรียมความพร้อมเปิดตัวหนังสือ Mechatronics

ศ.ดร. สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนา โครงการ "Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Program" ซึ่งนำไปสู่ มาตรฐาน Industrial Meister โดยมี Mr. Paul Koelker ผู้เชี่ยชาญชาวเยอรมัน (จากการสนับสนุนของโครงการ CIM ของหน่วยงาน GIZ ประจำประเทศไทย) และอาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มจพ. ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทยเยอรมัน (TGDE) ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตร Industrial Meister โดยเป็นการรับรองจากหอการค้าและอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมนี และเป็นหลักสูตรแรกที่มีการผลิต Industrial Meister ในประเทศไทย ซึ่งจะได้มีการนำร่อง ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและจะเข้าสู่การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐาน Industrial Meister สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 4 รายจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีแผนที่จะจัดขึ้นในปีนี้

การพัฒนา Industrial Meister ครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่าง มจพ. กับหอการค้าเยอรมัน-ไทย และบริษัทต่างๆ เพื่อพัฒนาครูช่างเทคนิคขั้นสูง สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานของแมคคาทรอนิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ความรู้ด้านการบริหารจัดการ (Management) อาทิ งานบุคคล (HR) การเงิน (Financial) ความรู้ในการเป็นหัวหน้างาน (Leadership) ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการฝึกอาชีพ (Law and regulation) และความรู้สำหรับการสอนงาน (Pedagogy) ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการจากการพัฒนาจากการฝึกอบรมตามหลักสูตร Thai-German Highly skilled Technical Trainer Development ซึ่งใช้เวลาในการฝึกอบรมรวม 850 ชม. และการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตร Industrial Meister กว่า 200 ชม. หรือรวมเวลาในการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรมากกว่า 1,050 ชม. อีกทั้งยังได้นำเสนอการแปลหนังสือปฏิบัติงาน Mechatronics จากภาษาเยอรมัน แปลเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพื้นฐานและศาสตร์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับวิชา Mechatronics ภายในประเทศไทยที่มีความต้องการเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน ซึ่งจะเปิดตัวหนังสือโดยสถานฑูตเยอรมันในเร็วนี้ โดยมี Mr. Markus Hoffmann Project Director, ดร.กมลศักดิ์ สุระดม Senior Manager (ตัวแทนจาก GTCC) และ รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ TGDE ผศ.ดร.ชานินทร์ จูฉิม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ TGDE และ ผศ.ดร. เสาวคนธ์ คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน ผศ.ดร. ทศพร แก้ววิจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมฯ เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม 905 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564


พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ภาพ

Gallery
Previous Post มจพ. ร่วมกับ กระทรวง อว. เปิดหลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
Next Post สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมทำบุญ บริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด