มจพ. ร่วมกับ กระทรวง อว. เปิดหลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

อีกหนึ่งหลักสูตรดีๆ จากโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill/ Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที่จะช่วยเพิ่มทักษะสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotic and AI) โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเป็นการให้คำแนะนำระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยพีแอลซี (PLC) พื้นฐานของระบบควบคุมอัตโนมัติ ดิจิทัล ระบบเลขฐาน โครงสร้าง ชนิด และหลักการทำงานของพีแอลซี การเขียนโปรแกรมพีแอลซี ทฤษฎีระบบการสื่อสาร รูปแบบเครือข่าย Network เทคนิคและการใช้งานระดับตัวควบคุมด้วยกัน (Controller) เทคนิคและการใช้งานระดับข้อมูล (Information) IOT การเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้คำสั่งในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น การปรับตั้งเครื่องมือ (Tool) ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รูปแบบ Robot Teaching และ อัตโนมัติ  การทำโครงงานระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ผู้ที่สนใจอยาก Reskill Upskill หรือพัฒนา Newskill 
สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.futureskill-newcareer.in.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook:https://www.facebook.com/FutureSkillNewCareerThailand/
LINE: @fsncth หรือเบอร์โทร 02-039-5612 และ 02-039-5636-38
Previous Post มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Next Post อธิการบดี มจพ. ร่วมรับฟังรายงานความคืบหน้า Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Program นำไปสู่มาตรฐาน Meister และเตรียมความพร้อมเปิดตัวหนังสือ Mechatronics