มจพ. เข้าเยี่ยมชม บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด P K Precast .co., Ltd โดยมี คุณพูนชัย ชัยกล้าหาญ (Managing Directer) และเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

Gallery
Previous Post สถาบันสหกิจศึกษาฯ เปิดบรรยายระเบียบการจัดสหกิจศึกษาให้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
Next Post มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และไมเนอร์ ฟู้ด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ