มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารขนมปังและเบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ "ฟาร์มเฮาส์" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์, รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะผู้บริหารของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบริษัทในเครือของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  ในด้านการผลิตและการบริการด้านอาหาร ด้านโลจิสติกส์และระบบอัตโนมัติ ด้านตลาดดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านการฝึกอบรม วิจัยและพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายอันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
Gallery
Previous Post คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมสถาบันสหกิจศึกษาฯ
Next Post มจพ. ร่วมกับ กระทรวง อว. เปิดหลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ