โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2563


รายละเอียดดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนวัตกรรมดีเด่น
ชื่อโครงการ ระบบเฝ้าตรวจสอบกระบวนการเก็บรักษาวัตถุดิบเพื่อรักษาคุณภาพในการผลิต
โดย นายอนุชา ชินต่าย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนานาชาติดีเด่น
ชื่อโครงการ Development of stable food-grade emulsion with different emulsifiers
โดย นางสาวธนัญญา พันธุ์สุวรรณ และนางสาวธนวรรณ บุญรัตนกรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


รางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ
คุณประพนธ์ จารุทรรศน์พิมล
ผู้จัดการแผนก ในฝ่ายTest Improvement
บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

ณ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม