โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 9 กันยายน 2563 รายละเอียดดังนี้

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนวัตกรรมดีเด่น
  ชื่อโครงการ ระบบเฝ้าตรวจสอบกระบวนการเก็บรักษาวัตถุดิบเพื่อรักษาคุณภาพในการผลิต
  โดย นายอนุชา ชินต่าย
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์
  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนานาชาติดีเด่น
  ชื่อโครงการ Development of stable food-grade emulsion with different emulsifiers
  โดย นางสาวธนัญญา พันธุ์สุวรรณ และนางสาวธนวรรณ บุญรัตนกรกิจ
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน
  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • รางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ
  คุณประพนธ์ จารุทรรศน์พิมล
  ผู้จัดการแผนก ในฝ่าย Test Improvement
  บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
Gallery
Previous Post ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มจพ. ประจำปี 2562
Next Post บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)​ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดการสหกิจศึกษาฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย