คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมสถาบันสหกิจศึกษาฯ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

เยี่ยมชมสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ในวันที่ 9 กันยายน 2563 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ ผศ. ดร. พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร  กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

Previous Post MOU-TGDE กับสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
Next Post มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)