MOU-TGDE กับสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

MOU-TGDE กับสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวิทนกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย – เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาสถาบันสหกิจฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะ ภายใต้วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนากำลังคนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงตอบสนองความต้องการของประเทศในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานด้วยการออกแบบ 3 มิติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะร่วมกันจัดตั้งขึ้นในอนาคต

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 73 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่อเอ็กทรอนิกส์ไทย – เยอรมัน

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก