สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1 ปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร  ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ครั้งที่ 1 ปี 2562 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับ ปวช. /ปวส.ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยค่ายกิจกรรมตามแนวทางการเรียนการสอนแบบ STEM สร้างความตระหนักและความสำคัญของการพัฒนาเขตพื้นที่ EEC ในกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดโครงการในอนาคต โดยจัดเป็นค่ายกิจกรรมที่เน้นพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา โดยการคัดเลือกนักเรียนจากจำนวนทั้งสิ้น 7,272 คน ที่ผ่านค่ายกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจำนวน  96 คน มาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และแนวคิด โดยมีครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนา กระบวนการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 เป็นครูที่ปรึกษา และครูพี่เลี้ยง สำหรับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ผู้เข้าแข่งขันที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศและรางวัลชมเชย จะได้รับรางวัลพร้อมทุนรับทุนการศึกษาในการแข่งขันครั้งนี้ โดยมีทีมงานสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มจพ. เป็นผู้จัดงาน ณ อาคารกิจการรับรองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 21  ธันวาคม พ.ศ. 2562  

Previous Post สถาบันสหกิจฯ จัด Open House การสาธิตและทดลองใช้ระบบแมคคาทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม 4.0
Next Post MOU-TGDE กับสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์