สถาบันสหกิจฯ จัดการอบรมหลักสูตร "การใช้งานซอฟต์แวร์แผงควบคุมออนไลน์"

สถาบันสหกิจฯ จัดการอบรมหลักสูตร "การใช้งานซอฟต์แวร์แผงควบคุมออนไลน์"

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน จัดการอบรมหลักสูตร "การใช้งานซอฟต์แวร์แผงควบคุมออนไลน์" โดยมีบริษัท SCG เข้าร่วมอบรม

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม