สถาบันสหกิจฯ จัด Open House การสาธิตและทดลองใช้ระบบแมคคาทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม 4.0

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมันจัด Open House การสาธิตและทดลองใช้ระบบแมคคาทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการเตรียมกำลังคนสาขาแมคคาทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้โอกาสนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และ ปวส. ได้สัมผัสการทำงานทางด้านแมคคาทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ ศูนย์ฝึกอบรมแมคคาทรอนิกส์ซีเมนส์ ชั้น 1 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

Previous Post ประชุมกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่าง สอศ. และ มจพ. ในการพัฒนาครูอาชีวศึกษา
Next Post สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1 ปี 2563