ประชุมกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่าง สอศ. และ มจพ. ในการพัฒนาครูอาชีวศึกษา

นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ ด้านอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ) เข้าพบท่าน ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เพื่อกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่าง สอศ และ มจพ เกี่ยวกับการผลิต พัฒนากำลังคน และพัฒนาครูด้านอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นใน 10 อุตสาหกรรมหลัก เช่น ยานยนต์สมัยใหม่, หุ่นยนต์/แขนกลอุตสาหกรรม, AI, coding และ แมคคาทรอนิกส์ เป็นต้น โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Project base learning, E-learning, Online Training การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการจัดทำแผนและร่วมดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาครูอาชีวศึกษา ทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว การ Up-Skill, Re-Skill แนวทางการนับชั่วโมงการพัฒนา สะสมหน่วยกิต เชื่อมโยงไปยังการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563


Previous Post สถาบันสหกิจฯ จัดแสดงนวัตกรรมในงานสัมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม”
Next Post สถาบันสหกิจฯ จัด Open House การสาธิตและทดลองใช้ระบบแมคคาทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม 4.0