โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” เพื่อพัฒนาคณาจารย์นิเทศและผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้มีมาตรฐาน และคุณภาพตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดไว้ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานสหกิจศึกษาระหว่างเครือข่ายสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 28–30 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

Previous Post อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา”
Next Post งานเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไทย-เยอรมัน