อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา”

สถาบันสหกิจศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา” เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการการดําเนินงานสหกิจศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปใช้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

Previous Post สถาบันสหกิจฯ จัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
Next Post โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ"