กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน” เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทยในอนาคตและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อไป ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561

Previous Post กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม
Next Post สถาบันสหกิจฯ จัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย