• TGDE

ข่าวพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข่าวพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ Microsoft Teams เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ Microsoft Teams เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มจพ. เข้าร่วมอบรมการใช้ Microsoft Teams เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยหลักสูตรนี้มีเนื้อหาการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Teams

อ่านต่อ
โครงการพัฒนารูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนารูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนารูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดเรียนการสอนผ่านชั้นเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 ณ อาคาร 73 สถาบันสหกิจศึกษา

อ่านต่อ
สถาบันสหกิจฯ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม

สถาบันสหกิจฯ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม

กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม "การผลิตรายการแบบตัดต่อสด (Linear Video Editing)" สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบและการใช้งานระบบผลิตสื่อด้วยตนเอง การฝึกอบรมมีการจัดทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน

อ่านต่อ
สถาบันสหกิจฯ จัดวิพากษ์หลักสูตร "การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง"

สถาบันสหกิจฯ จัดวิพากษ์หลักสูตร "การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง"

สถาบันสหกิจและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน จัดวิพากษ์หลักสูตร เรื่องการวิพากษ์หลักสูตรในหัวข้อ  "การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality" เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 96-1010 ชั้น 10 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อ่านต่อ
สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการจำลอง VR

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการจำลอง VR

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการจำลอง (Virtual Reality) และเสมือนจริงในโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 และ 5-9 มีนาคม 2561 ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

อ่านต่อ
โครงการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

โครงการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้จัดอบรมโครงการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560  เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่สนใจในการผลิตรายการได้เข้าร่วมอบรม

อ่านต่อ