• TGDE

ข่าวสำนักงาน

ข่าวสำนักงาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมสถาบันสหกิจศึกษาฯ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมสถาบันสหกิจศึกษาฯ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ ผศ. ดร. พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร 

อ่านต่อ
หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 4

หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 4

สถาบันสหกิจศคกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D

อ่านต่อ
หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 3

หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 3

สถาบันสหกิจศคกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D

อ่านต่อ
หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 2

หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 2

สถาบันสหกิจศคกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork

อ่านต่อ
หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 1

หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 1

สถาบันสหกิจศคกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork

อ่านต่อ
MOU-TGDE กับสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

MOU-TGDE กับสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวิทนกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย – เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาสถาบันสหกิจฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด

อ่านต่อ