• TGDE

ข่าวสหกิจศึกษา

ข่าวสหกิจศึกษา
โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 9 กันยายน 2563 รายละเอียดดังนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนวัตกรรมดีเด่นชื่อโครงการ

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา บริษัท exotic foodบริษัท exotic food.pdfประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา-ฝึกงาน สคบ.pdf  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา บริษัท กรียน เยลโล่ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท กรียน

อ่านต่อ
ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มจพ. ประจำปี 2562

ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มจพ. ประจำปี 2562

อ่านต่อ
ขอเชิญนักศึกษา มจพ. ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562

ขอเชิญนักศึกษา มจพ. ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อนำผลงานไปประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย โดยสามารถจัดส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 25 ก.พ. 62

อ่านต่อ
งานเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไทย-เยอรมัน

งานเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไทย-เยอรมัน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเชิญเข้าร่วม งานเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไทย-เยอรมัน ในหัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและการบูรณาการกับภาคเอกชน” จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” เพื่อพัฒนาคณาจารย์นิเทศและผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้มีมาตรฐาน และคุณภาพตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดไว้

อ่านต่อ