องค์กรแห่งการเรียนรู้

# หัวข้อความรู้ ผู้เขียน ผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
1 การย่อ URL แบบสั้นในเอกสารด้วย Bitly สำนักงาน 82
2 การวางแผนงานประจำวันโดยใช้ Trello สหกิจศึกษา 95
3 การยื่นภาษีบุคคลธรรมดาด้วยตนเอง สำนักงาน 128
4 การใช้งานระบบการลา สำนักงาน 174
5 การประชุมแบบ Public ด้วย MS Teams ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ 198
6 การทำงานร่วมกันโดยใช้ Trello ฝ่ายสหกิจศึกษา 220
7 การปรับแต่ง Gradient ใน Photoshop สุรวิช ศรีทองคำ 313
8 การลาป่วยและลากิจ แสงเดือน พุทธัง 403

Loading...

Load Data