• TGDE

เอกสารดาวน์โหลด

สหกิจศึกษา
เอกสารการประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย
เอกสารสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศ
เอกสารสำหรับสถานประกอบการ
ตารางออกสหกิจศึกษา
ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา