CWIE NETWORK 66
การประกวดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE)
ภาคกลางตอนบน
4 เมษายน 2566
วันส่งผลงาน
บัดนี้ - 3 มีนาคม 2566
ประกาศผลรอบคัดเลือก
วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566
วันจัดงาน
วันอังคาร 4 เมษายน 2566
สถานที่จัดงาน
หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ.

การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่ายสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีนโยบายสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย ร่วมกับสถานประกอบการ จัดการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับตำแหน่งงานและอาชีพใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของตลาดงานทั้งในและต่างประเทศ นั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้ดำเนินการโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2566

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน ได้เห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนจัดการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ในสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างความจูงใจในนการพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการเพิ่มแรงกระตุ้นให้กับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายขึ้น อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของเครือข่ายฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ ให้เล็งเห็นถึงความสามารถในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความพร้อมในการทำงานออกสู่สังคมต่อไป

การนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับมอบหมายจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2565 ให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน โครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่าย ดังนี้
1) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
2) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
3) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
5) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (รวมสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ)
6) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (รวมสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ)
7) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
8) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
9) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

เกณฑ์การประกวด 14 ประเภท เครือข่ายภาคกลางตอนบน

ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษา

1. แบบฟอร์มการรับสมัคร : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

2. แบบฟอร์มประเด็นถาม-ตอบ
ประเภทที่ 5 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน ผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

ประเภทที่ 6 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการดีเด่น : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

ประเภทที่ 7 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงานนวัตกรรม : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

ประเภทที่ 8 นักศึกษาสหกิจนานาชาติดีเด่น : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

ประเภทสถานศึกษา

1. แบบฟอร์มประเด็นถาม-ตอบ
ประเภทที่ 1 สถานศึกษาดีเด่น : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

ประเภทที่ 2 สถานศึกษาดาวรุ่ง : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

ประเภทที่ 3 สถานศึกษานานาชาติดีเด่น : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

ประเภทที่ 4 สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

ประเภท ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1. แบบฟอร์มประเด็นถาม-ตอบ
ประเภทที่ 9 คณาจารย์นิทศสหกิจศึกษา : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

ประเภทที่ 10 ที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

ประเภทที่ 11 ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

ประเภทที่ 12 ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

ประเภท สถานประกอบการ

1. แบบฟอร์มประเด็นถาม-ตอบ
ประเภทที่ 13 สถานประกอบการขนาดใหญ่ : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

ประเภทที่ 14 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

กำหนดการ

วัน-เวลา กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
(วันสุดท้ายในการรับผลงานเข้าประกวด) สถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ เสนอผลงาน เข้าร่วมประกาดฯ (รายละเอียดประเภทการประกวด ในหน้าที่ 2)
จัดส่งข้อมูลมายัง เจ้าภาพจัดงาน
** ขอสงวนสิทธิ์ในการรับข้อมูลเข้าประกวดทุกประเภท ต้องส่งในภาพรวมของสถาบันการศึกษาเท่านั้น **
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566
เจ้าภาพจัดงาน ส่งข้อมูลผลงานที่เสนอเข้าประกวด ให้กับคณะกรรมการเพื่อทำการให้คะแนนคัดเลือกและตัดสิน
- ตัดสิน ประเภทที่ 1-4 และ 9-14
- คัดเลือก ประเภทที่ 5-8 โดยคัดเอา 6 ผลงานที่มีคะแนนสูงสุด ของแต่ละประเภท เข้ารอบตัดสิน และทำการนำเสนอผลงานเพื่อตัดสินในวันที่ 4 เมษายน 2566
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
คณะกรรมการ ส่งผลการให้คะแนน กลับมายัง เจ้าภาพจัดงาน
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
ประกาศผล
- ประกาศผลรอบตัดสิน สำหรับประเภทที่ 1-4 และ 9-14
- ประกาศผลรอบแรก สำหรับการประกวดประเภทที่ 5-8 (คัดเหลือ 6 ผลงาน/ประเภท)
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
ส่งผลงานรอบตัดสิน
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
เจ้าภาพจัดงาน ส่งข้อมูลโครงงาน/ผลการปฎิบัติงานของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ให้คณะกรรมการตัดสินผลงานทำการพิจารณาเบื้องต้น ก่อนมารับฟังการนำเสนอผลงาน ในวันตัดสิน
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
เวลา 09.00 - 12.00
ประกวดรอบตัดสิน สำหรับการประกวดแข่งขันโครงการ/ผลการปฎิบัติงานของนักศึกษาโดยการนำเสนองานผลงานของนักศึกษาเจ้าของผลงาน หากมีเจ้าของผลงานมากกว่า 1 คน สามารถ ส่งตัวแทนเพียงคนเดียวได้ มีเวลา 15 นาที/ผลงาน (นำเสนอ 5 นาที ตอบข้อซักถาม 10 นาที)
(ไฟล์ PowerPoint ให้ใช้ขนาดสไลด์แบบมาตรฐาน 4:3 (ขนาด 1024 x 768 พิกเซล))
เวลา 13.30 - 15.00
- ประกาศผลการตัดสิน
- มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดของทุกประเภท
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
- มานำเสนอรอบตัดสินสำหรับ ประเภทที่ 5-8
- ส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน เพื่อรับมอบรางวัล ประเภทที่ 1-4 และ 9-14
ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดาวน์โหลด ผลการการประกวดรอบตัดสิน

ลำดับ เวลาในการนำเสนอ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ หน่วยงาน
ประเภทที่ 1 สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
-- ไม่มีสถาบันใดส่งเข้าประกวด --
ประเภทที่ 2 สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงานดาวรุ่ง
-- ไม่มีสถาบันใดส่งเข้าประกวด --
ประเภทที่ 3 สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ
-- ไม่มีสถาบันใดส่งเข้าประกวด --
ประเภทที่ 4 สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงาน
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประเภทที่ 5 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
ลำดับ เวลาในการนำเสนอ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ หน่วยงาน
1 10.00 - 10.15 การศึกษาสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม นางสาวธีราภรณ์ สีนาคสุข, นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อปรางค์ และนางสาวแก้วตา ปลอดสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2 10.15 - 10.30 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนการสร้างอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์คาร์บอนต่ำ นางสาวกัญญาณัฐ ทีฑายุพรรค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 10.30 - 10.45 ระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น นายพิจักษณ์ พฤทธิพันธุ์ และนายณกรณ์ คุณนิธิวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4 10.45 - 11.00 การพัฒนาระบบบันทึกสัญญาณชีพผู้ป่วย นายสรวิชญ์ มิตร์นุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5 11.00 - 11.15 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในคลังสินค้า นางสาวอนุธิดา สีสาเร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6 11.15 - 11.30 การกำหนด ABC Analysis Part PC STORE LAYOUT นายภาณุ แซ่เฮ้ง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประเภทที่ 6 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น
ลำดับ เวลาในการนำเสนอ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ หน่วยงาน
1 10.00 - 10.15 การปฏิวัติมาตรวัดระยะทาง GPS (GPS Odometer revolution) นางสาวอุไรทิพย์ พึ่งมี และนายดลฐกานต์ ศรีเมือง มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2 10.15 - 10.30 Chatbot LINE HELP YOU และสติกเกอร์ไลน์กุ้งกรุงศรี นางสาวชลิตา กลิ่นหอม และนางสาวพัชรินทร์ คงสมใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3 10.30 - 10.45 การปรับภาพลักษณ์องค์กรด้วยการออกแบบที่สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ นางสาวเอลียาห์ ขันทะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 10.45 - 11.00 การประยุกต์ใช้ลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการ กรณีศึกษา : บริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์เซอร์วิส จำกัด นางสาวสุชานันท์ ปิมาละ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5 11.00 - 11.15 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน นายรักษิต เชิดสวรรค์ และนายพงษ์เทพ เทพกาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6 11.15 - 11.30 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ Podcast ด้านวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายกิตติทัต ผดุงกุล และนายศราวุฒิ ชัยคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประเภทที่ 7 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ลำดับ เวลาในการนำเสนอ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ หน่วยงาน
1 10.00 - 10.15 Mini pinch bar & Heat Resistant Cloth นางสาวธัญรดา เทียมเกิด, นายณัชพล นาคะเสงี่ยม และนางสาวเจนจิรา ลือพอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2 10.15 - 10.30 ระบบช่วยในการรับสารและสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน นางสาววรพิมพ์ ธีรภานุกูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 10.30 - 10.45 การพัฒนาระบบลงทะเบียนและจองคิวพบแพทย์ออนไลน์ นายณัฐนันท์ ยิ้มศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4 10.45 - 11.00 Design and Development of Robotic Process Automation in Supply Chain Management นายนันทภพ จรัสจารุกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5 11.00 - 11.15 อุปกรณ์ช่วยถอดและปรับตั้งแผ่นคลัตช์ นายธีรภัทร ชื่นชู, นายปริญญา มีวีระสม, นางสาวอำพร ยิ่งยง และนายพริษฐ์ พรมดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6 11.15 - 11.30 หุ่นยนต์ตรวจตราและเฝ้าระวังสำหรับสถานการณ์ COVID นายนิติพนธ์ ผายรัศมี, นายนภพล ฉัตรวิฆเนศ, นายเอกราช เหล็งนุ้ย, นายธนวัฒน์ พูพุ่ม และนายภานุพงษ์ ภาระเปลื้อง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประเภทที่ 8 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านนานาชาติดีเด่น
ลำดับ เวลาในการนำเสนอ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ หน่วยงาน
1 10.00 - 10.15 E-Book: Guidelines for Front Office Personnel at Berjaya Langkawi Resort นางสาวปรียานุช อยู่ปราง และนางสาวอัญชลีพร ฤทธิวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2 10.15 - 10.30 Table - Social Media Marketing Initiative 2022 Miss Panida Thummakum มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3 10.30 - 10.45 Training Manual Mr. Naton PICH มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทที่ 9 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
1 ดร.เบญจพร มีพร้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประเภทที่ 10 ที่ปรึกษาการทำงานดีเด่นในสถานประกอบการดีเด่น
1 ดร.เสาวณีย์ บัวโทน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประเภทที่ 11 ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ประเภทที่ 12 ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น
1 นางมลฤดี โตพิสิฐ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทที่ 13 สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
1 บริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประเภทที่ 14 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
1 บริษัท เอส.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาฯ ส่งเข้าประกวด

ลำดับ รหัส สังกัด
ประเภทที่ 1 สถานศึกษาดีเด่น
ประเภทที่ 2 สถานศึกษาดาวรุ่ง
ประเภทที่ 3 สถานศึกษานานาชาติดีเด่น
ประเภทที่ 4 สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น
1 D01 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2 D02 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทที่ 5 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน ผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
1 T01 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2 T02 มหาวิทยาลัยรังสิต
3 T03 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 T04 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5 T05 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6 T06 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7 T07 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8 T08 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9 T09 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
10 T10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11 T11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
12 T12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประเภทที่ 6 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการดีเด่น
1 S01 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2 S02 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3 S03 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
4 S04 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5 S05 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6 S06 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7 S07 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8 S08 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9 S09 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประเภทที่ 7 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงานนวัตกรรม
1 I01 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2 I02 มหาวิทยาลัยรังสิต
3 I03 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 I04 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5 I05 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6 I06 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7 I07 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8 I08 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9 I09 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประเภทที่ 8 นักศึกษาสหกิจนานาชาติดีเด่น
1 N01 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2 N02 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3 N03 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทที่ 9 คณาจารย์นิทศสหกิจศึกษา
1 E01 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2 E02 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประเภทที่ 10 ที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น
1 F01 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2 F02 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3 F03 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทที่ 11 ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1 G01 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2 G02 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3 G03 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
4 G04 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประเภทที่ 12 ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
1 H01 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2 H02 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3 H03 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทที่ 13 สถานประกอบการขนาดใหญ่
1 J01 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2 J02 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3 J03 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4 J04 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5 J05 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทที่ 14 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
1 K01 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2 K02 มหาวิทยาลัยรังสิต
3 K03 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4 K04 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ