COOP Day 65
งานวันสหกิจศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรางวัลรวมกว่า 38,000 บาท
และทุกท่านที่เข้าร่วมส่งผลงานจะได้รับใบประกาศนียบัตร

วันส่งผลงาน
บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565
วันจัดงาน
10 กุมภาพันธ์ 2565
สถานที่จัดงาน
Online ด้วย MS-Teams
ผลงานที่เปิดรับ
200 ผลงาน

รับชมถ่ายทอดสด การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ.
ประจำปี 2565 (เริ่มถ่ายทอดสดพิธีเปิด เวลา 08:30 น.)

ลิ้งค์ชมถ่ายทอดสด

ห้องหลัก (8.30 - 16.00 น.)
ห้องสังคม 1
9.00 - 12.00 น.
ห้องสังคม 2
9.00 - 12.00 น.
ห้องนวัตกรรม 1
9.00 - 12.00 น.
ห้องนวัตกรรม 2
9.00 - 12.00 น.
ห้องวิทยาศาสตร์ 1
9.00 - 12.00 น.
ห้องวิทยาศาสตร์ 2
9.00 - 12.00 น.

รูปแบบการประกวด

รูปแบบการประกวดเป็นการนำเสนอผลงานด้วยระบบ Online MS-Teams โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 5 นาที และถามตอบจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 นาที ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท (วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม สังคมศาสตร์ และนานาชาติ) ลำดับที่ 1-4 ของช่วงเช้า จะได้รับรางวัล และต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการอีกครั้งในช่วงบ่ายเป็นเวลา 10 นาที โดยนักศึกษาต้องเตรียมไฟล์นำเสนอ (Powerpoint) เพื่อใช้ในการนำเสนอ 5 นาที และตอบคำถาม 5 นาที โดยผู้ที่ได้คัดเลือกลำดับ 1 จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปประกวดระดับเครือข่ายต่อไป

งานวันสหกิจศึกษา

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา แนะนำสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาให้นักศึกษา สถานประกอบการ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทราบ ซึ่งผลงานที่นำเสนอและประกวดแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทสังคมศาสตร์ ประเภทนวัตกรรม ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนานาชาติ นักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปรียบเสมือนผู้แทนที่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการสหกิจศึกษา ได้มีโอกาสนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกสหกิจศึกษา เสนอผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานสหกิจศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประเภทโครงงาน/ผลงานของนักศึกษา

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : ตั้งแต่บัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2565
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • โครงงานต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีการศึกษา (2563-2564)
  • ต้องเป็นนักศึกษา มจพ. เท่านั้น
 • ลิงค์รับสมัคร : คลิก
 • เกณฑ์การตัดสินนักศึกษา : คลิก

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ แต่ละประเภท 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แต่ละประเภท
  3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แต่ละประเภท
  1,000 บาท
 • ผู้เข้าร่วมส่งผลงานทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร

เอกสารที่ใช้ในการส่งผลงาน

(ประเภทโครงงาน/ผลงานของนักศึกษา)
ไฟล์โปสเตอร์ขนาด A0 โดยมีรูปแบบตามประเภทผลงาน ดังนี้
ประเภทสังคมศาสตร์ : ดาวน์โหลด
ประเภทนวัตกรรม : ดาวน์โหลด
ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ดาวน์โหลด
ประเภทนานาชาติ : ดาวน์โหลด
ไฟล์ Powerpoint นำเสนอผลงาน

วิธีสร้างโปสเตอร์

ประเภทสถานประกอบการ

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การตัดสิน : ดาวน์โหลด

ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การตัดสิน : ดาวน์โหลด

เอกสารที่ใช้ในการส่งผลงาน

(ประเภทสถานประกอบการ)
1. แบบฟอร์มรับสมัครในรูปแบบ PDF
ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ : ดาวน์โหลด
ประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและเล็ก : ดาวน์โหลด


ส่งไฟล์เอกสารที่อีเมล : coop@tgde.kmutnb.ac.th

เอกสารที่ใช้ในการส่งผลงาน

(ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
1. แบบฟอร์มรับสมัครในรูปแบบ PDF
ประเภทคณาจารย์นิเทศ : ดาวน์โหลด
ประเภทที่ปรึกษาในสถานประกอบการ : ดาวน์โหลด
ประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา : ดาวน์โหลด
ประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ : ดาวน์โหลด


ส่งไฟล์เอกสารที่อีเมล : coop@tgde.kmutnb.ac.th

กำหนดการ

วัน-เวลา กำหนดการ
บัดนี้-4 กุมภาพันธ์ 2565
24 ชม. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คลิก
10 กุมภาพันธ์ 2565
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
08.30 - 09.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
ห้องหลักวันสหกิจศึกษา : https://bit.ly/3IHNW05
09.00 - 12.00 น. ประกวดผลงานสหกิจศึกษา
ห้อง Microsoft Teams สำหรับนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา
ห้องสังคม 1
https://bit.ly/3H7zGgQ
ห้องสังคม 2
https://bit.ly/3o3G1Ch
ห้องนวัตกรรม 1
https://bit.ly/3Gay18J
ห้องนวัตกรรม 2
https://bit.ly/34eRcBi
ห้องวิทยาศาสตร์ 1
https://bit.ly/3o2NIJ6
ห้องวิทยาศาสตร์ 2
https://bit.ly/3IBCbZ0
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. ดำเนินงานที่ห้องหลักวันสหกิจศึกษา : https://bit.ly/3IHNW05
13.00 - 16.00 น.
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายการผลงาน

รหัส เวลา ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ห้อง
S002 9:00 น. - 9:10 น. มาตรการป้องกันโควิด 19 นางสาววลัญช์รัตน์ แย้มถนอม สังคม 2
S003 9:10 น. - 9:20 น. การปรับปรุงการประกอบเครื่องกรองน้ำ กรณีศึกษา บริษัท แอ๊ปโซลูท ซัพพลาย จำกัด นายหรรษธร เจียมจิตต์ สังคม 1
S004 9:10 น. - 9:20 น. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของช่างไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นางสาวปิยวรรณ เศวตดิษฐ สังคม 2
S005 9:20 น. - 9:30 น. การศึกษาความพึงพอใจด้านการตลาดบริการของผู้เช่าพื้นที่ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ นายธเนศวร์ อุตสาหะ สังคม 1
S006 9:20 น. - 9:30 น. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการนำ OKRs มาใช้เป็นเครื่องมือบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นางสาวปณิตา กุสละพัชรินทร์ สังคม 2
S007 9:30 น. - 9:40 น. แนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมของผู้สืบทอดตำแหน่ง กรณีศึกษา บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด นางสาวแพรชมพู ทับทิมทอง สังคม 1
S008 9:30 น. - 9:40 น. การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft excel ในการทำระบบตรวจสอบสถานะเอกสารใบส่งของ กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวปดิวรดา บุญเกิด สังคม 2
S009 9:40 น. - 9:50 น. การโปรโมทสำนักงานบัญชีให้เป็นที่รู้จักด้วย Content Marketing นางสาวปุณยาพร ทองจุลกลาง สังคม 1
S010 9:40 น. - 9:50 น. รูปแบบการให้บริการทำบัญชีและการนำส่งภาษี นางสาวระพีพรรณ เปียทอง สังคม 2
S011 9:50 น. - 10:00 น. การลดของเสียในกระบวนการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ดีเอสวี โซลูชั่นส์ จำกัด นายเฉลิมเกียรติณรงค์ ทองประสม สังคม 1
S012 9:50 น. - 10:00 น. การนำข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูป EXPRESS เข้าสู่โปรแกรม MICROSOFT EXCEL นางสาวศุภธิดา สุนทรวิภาต สังคม 2
S013 10:00 น. - 10:10 น. การจัดเก็บเงินออมของพนักงานเครื่องจักร(แก้ไข) นางสาวณัชชา พิมรัตน์ สังคม 1
S014 10:00 น. - 10:10 น. การลดความเครียดและความเบื่อหน่ายในการปฎิบัติงานของพนักงาน นางสาวธวัลรัตน์ อนุสรณ์รุ่งเรือง สังคม 2
S015 10:10 น. - 10:20 น. การจัดทำบัญชีและการรายงานภาษีของสำนักงานบัญชี นางสาวชนิกานต์ เกิดสบาย สังคม 1
S016 10:10 น. - 10:20 น. การพัฒนายกระดับทักษะบุคลากรในโมดูลสำหรับ ดิจิทัลแพลตฟอร์มการบริหารงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ นางสาวภัทรนันท์ โฆษิตวัฒน์ สังคม 2
S017 10:30 น. - 10:40 น. การลดการทำ PRECOOL สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ กรณีศึกษา บริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด นายธิติพงศ์ ธีรพัฒน์ธนากูล สังคม 1
S018 10:30 น. - 10:40 น. ผลแตกต่างระหว่างหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกับรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป นางสาวธนพร เพ็ญสุขเหลือ สังคม 2
S019 10:40 น. - 10:50 น. ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการจัดทำรายงานภาษีซื้อ นางสาวธันย์พิชา ภูวปรีชยาพงศ์ สังคม 1
S020 10:40 น. - 10:50 น. กระบวนการให้บริการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีรายเดือน นางสาวภัณฑิรา ศิลาวุธ สังคม 2
S021 10:50 น. - 11:00 น. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานบัญชีอย่างยั่งยืน นางสาวธันย์ชนก ไกรสิริโภค สังคม 1
รหัส เวลา ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ห้อง
I001 9:00 น. - 9:10 น. การใช้สารสกัดจากไม้ฝางสำหรับบ่งชี้คุณภาพด้านจุลชีววิทยาในน้ำนมดิบ นางสาวจรัญญา กาญจนกังวาฬกุล, นางสาวทัศนีย์ เจริญสุข นวัตกรรม 1
I002 9:00 น. - 9:10 น. ระบบวิเคราะห์และขจัดความเสี่ยงด้านคุณภาพของแผงวงจร นางสาวอักษราภัค ตู้ประกาย, นางสาวดวงฤดี รัตนกูล นวัตกรรม 2
I003 9:10 น. - 9:20 น. A SELF-DRIVING SYSTEM USING DOUBLE DEEF LEARNING นางสาวภัทรานิษฐ์ ธีระโกศล, นายณัฐดนัย ศรีธัญญา นวัตกรรม 1
I004 9:10 น. - 9:20 น. ระบบการตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ นายณัฐบุตร ธนสารสุรพงศ์ , นายศิรคุปต์ ประสิทธิ์สรรหา นวัตกรรม 2
I005 9:20 น. - 9:30 น. สื่อสาธิตอันตรายเมื่อเกิดการขาดของสายจำหน่ายเส้นนิวทรัล หรือการต่อสลับกันของสายเมนไฟฟ้าระหว่างเส้นนิวทรัลและเส้นไลน์ นายทศพร อินทรอำนวย, นายวิทวัส จันทะมูลลา นวัตกรรม 1
I006 9:20 น. - 9:30 น. การสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคาร (BIM for Construction) สำหรับโครงการศิริพร นายฮาริส ได้เจริญสุข นวัตกรรม 2
I007 9:30 น. - 9:40 น. การพัฒนาระบบตรวจจับลักษณะเสื้อผ้า เพื่อช่วยในการทำงานสือสวนคดี (Cloth Detection) นายอดิศร อมรนันทสิริ นวัตกรรม 1
I008 9:30 น. - 9:40 น. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยระบบตรวจจับวัตถุเพื่อควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ นายธีธัช สวยสวัสดิ์ นวัตกรรม 2
I009 9:40 น. - 9:50 น. Image Recognition For Pellet Appearance นายปกรณ์ อภิรักษ์ขิต นวัตกรรม 1
I010 9:40 น. - 9:50 น. การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ตามไมล์ นางสาวพรธิรา ทวีปรีชาชาติ นวัตกรรม 2
I011 9:50 น. - 10:00 น. การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็ง ด้วยระบบการผลิตแบบลีน นางสาวณัฐธิดา บัณฑิตพรรณ, นายกิตติธัช พิพัฒน์กิจจา, นางสาวศิวพร ศิริสัมพันธ์, นางสาวศุภาพิชญ์ จิตชุ่ม นวัตกรรม 1
I012 9:50 น. - 10:00 น. ระบบจำลองการซักซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (CYBER EXERCISE DECISION PLATFORM) นายวัชราวุธ พรสวัสดิ์ นวัตกรรม 2
I013 10:00 น. - 10:10 น. การศึกษาและจัดหาวิธีการวิเคราะห์ค่าความเผ็ดของพริกในตัวอย่างทดสอบด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมีเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร นางสาวณัฐชา คงคุ้ม นวัตกรรม 1
I014 10:00 น. - 10:10 น. Object detection model for factory safety Based on the edge AI technology นายจารุพงษ์ โรจนวิภาต นวัตกรรม 2
I015 10:10 น. - 10:20 น. โครงการบ้าน 2 ชั้นจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวเนตรนภา สมบูรณ์ นวัตกรรม 1
I016 10:10 น. - 10:20 น. ไร้กรอบ Design นางสาวฐานิตา มีลาภ นวัตกรรม 2
I017 10:30 น. - 10:40 น. สร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ API โดยกระบวนการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Create and Optimize API with computer engineering processing) นายภาสกร แพรญาติ, นายกฤษณพงษ์ รอดจริง นวัตกรรม 1
I018 10:30 น. - 10:40 น. ระบบศูนย์กลางการแจ้งเตือนลูกค้า (Customer Notification Center System) นายจิรพัฒน์ เจริญปัญญาปราชญ์, นายภัทรนันท์ ศรีสาระ นวัตกรรม 2
I019 10:40 น. - 10:50 น. Script Conversion Support Module for Database Migration นายณัฏฐ์ วัชรเสถียรพันธุ์, นายสิริ กิจจาบริบูรณ์ นวัตกรรม 1
I020 10:40 น. - 10:50 น. ระบบประกวดราคา เปรียบเทียบ และจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง Builk x Rakmao นายพิเชฐ พุ่มพฤกษ์ นวัตกรรม 2
I021 10:50 น. - 11:00 น. การทดสอบและการประกันคุณภาพของแอปพลิเคชันโรบินฮู้ดด้วยการทดสอบอัตโนมัติ นายภัคพงษ์ รัตนภักดีคุณ นวัตกรรม 1
รหัส เวลา ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ห้อง
T001 9:00 น. - 9:10 น. การลดปัญหากระดูกสายการผลิตเนื้อน่องไก่ติดสะโพก นางสาวภัทรามณี บุตรวงษ์ วิทยาศาสตร์ 2
T002 9:00 น. - 9:10 น. การลดปัญหากระป๋องมันที่จุดบรรจุและจุดเช็ดกระป๋อง (Reducing the Problem of Oily Cans at the Filling Point and Can Wipe Process.) นางสาวปัณณพร แผ้วพิษากุล วิทยาศาสตร์ 1
T003 9:10 น. - 9:20 น. การเพิ่มประสิทธิภาพและร้อยละผลผลิตผลิตภัณฑ์ไก่ตัดแต่งบนสายพาน BL นางสาวสุดารัตน์ ศรีสุวรรณ วิทยาศาสตร์ 2
T004 9:20 น. - 9:30 น. การเพิ่มประสิทธิภาพ และการเพิ่มร้อยละผลผลิตของกระบวนการตัดแต่งสันในไก่ (The Increasing Efficiency and Percentage Yield of the Trimming Chicken Fillet Process) นางสาวปิยดา จันทร์น้อย วิทยาศาสตร์ 2
T005 9:30 น. - 9:40 น. การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการลดอุณหภูมิของสินค้าไส้กรอก Efficiency Improvement of Pre – cooling Process in Sausages Production นางสาวจิราภรณ์ ขอรวมกลาง วิทยาศาสตร์ 2
T006 9:40 น. - 9:50 น. Design Equipment to Monitor the Quality of Chicken Product นางสาวธนัชพร จันทร์งาม วิทยาศาสตร์ 2
T007 9:10 น. - 9:20 น. การพัฒนาสื่อความรู้ทางด้านอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 3 (Development of Food Knowledge Materials for Diabetic and Chronic Kidney Disease Patients, Phase 3) นางสาวสุวนันท์ ดียิ่ง วิทยาศาสตร์ 1
T008 9:20 น. - 9:30 น. การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิตปลาแซลมอนบรรจุกระป๋อง นางสาวธนภรณ์ ไชยเวทย์ วิทยาศาสตร์ 1
T009 9:30 น. - 9:40 น. Decrease %Dirty Defect cans in AX customers (TUM 1) นางสาวพิชญา ศรีประจันต์ วิทยาศาสตร์ 1
T010 9:50 น. - 10:00 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่จ๊อ ( Development of Kai Jor product ) นางสาวเขมจิรา ทับกลาง วิทยาศาสตร์ 2
T011 9:40 น. - 9:50 น. การปรับปรุงประสิทธิภาพร้อยละผลผลิตของเนื้อลอยน์ปลาทูน่าสายพันธุ์ นายณัฐนนท์ จันดาหาร วิทยาศาสตร์ 1
T012 9:50 น. - 10:00 น. การเพิ่มผลผลิตไก่แช่แข็งในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง นางสาวทรีลริษา งามวงค์ วิทยาศาสตร์ 1
T013 10:00 น. - 10:10 น. การจัดทำป้ายบ่งชี้เพื่อลดการจัดเตรียมสินค้าผิดภายในคลังสินค้า นางสาวจารุพร ตับไธสง วิทยาศาสตร์ 2
T014 10:10 น. - 10:20 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ยอใบตอง และการออกแบบสายพานลำเลียงนำออกของเครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติ นางสาวภาณุมาส ประทุมวัน วิทยาศาสตร์ 2
T015 10:00 น. - 10:10 น. การเปลี่ยนและทดลองวัสดุเคลือบกัลวาไนซ์ที่ใช้ในขบวนการผลิตเชื่อมความต้านทาน นายกิตติกร ศรีเหรา วิทยาศาสตร์ 1
T016 10:10 น. - 10:20 น. การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์กับข้อมูลโทรคมนาคม นางสาวเรณุกา อุไรงาม วิทยาศาสตร์ 1
T017 10:30 น. - 10:40 น. การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในแผนก F กรณีศึกษา บริษัทผลิตแผ่นกั้นแบตเตอรี่รถยนต์ นางสาวอารียา ศรีวงษ์ วิทยาศาสตร์ 1
T018 10:30 น. - 10:40 น. การปรับปรุงผลผลิตในกระบวนการประกอบเซอร์เฟสเมาท์เทคโนโลยี นางสาวอังษณา คชวัฒน์ วิทยาศาสตร์ 2
T019 10:40 น. - 10:50 น. กระดูกในสายการผลิตเนื้ออกไก่ปราศจากหนัง นางสาวประไพรภรณ์ แถนสีแสง วิทยาศาสตร์ 2
T020 10:40 น. - 10:50 น. การปรับปรุงผลิตภาพของกระบวนกานตรวจสอบชิ้นงาน (Productivity Improvement of Inspection Station) นางสาวกัญญาลักษณ์ ธรรมรักขิโต วิทยาศาสตร์ 1
T021 10:50 น. - 11:00 น. การปรับปรุงระบบการจัดการวัตถุดิบคงคลังด้วยโปรแกรม iStock express นางสาววริศรา แก้วกลัด วิทยาศาสตร์ 1
T022 10:50 น. - 11:00 น. การปรับปรุงผลิตภาพการเปลี่ยนรุ่นการผลิตคอนเนคเทอร์ รุ่น 56P-196P นายจิรภัทร แถวหนองกุง วิทยาศาสตร์ 2
T023 11:00 น. - 11:10 น. โครงการประเมินความเป็นไปได้ของการผลิตผลิตภัณฑ์กรดฟอร์มิก Formic Acid Feasibility Study นายธีระยุทธ พระแท่น วิทยาศาสตร์ 1
T024 11:00 น. - 11:10 น. การพัฒนาแพลตฟอร์ม Office เสมือนจริงด้วย Gather Town สำหรับสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายวงศ์วรัณ จิรเรืองกุล วิทยาศาสตร์ 2
T025 11:10 น. - 11:20 น. การพัฒนาเชียงดาสู่พืชสมุนไพรทางเลือกใหม่ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสำหรับงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ นางสาวอธิมา โข่พิมาย วิทยาศาสตร์ 1
T026 11:10 น. - 11:20 น. ลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรในกระบวนการอัดรีดแผ่นพลาสติก (Reduction of machine set-up of the plastic sheet) นางสาวนันทิยา สีคราม วิทยาศาสตร์ 2
T027 11:20 น. - 11:30 น. การปรับปรุงกระบวนการผลิต กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Manufacturing Process Improvement Case Study : Automotive Parts Manufacturers นางสาวกฤษนี ตรีสงฆ์ วิทยาศาสตร์ 1
T028 11:20 น. - 11:30 น. การจัดการคลังสินค้าด้วยเทคนิค ABC Analysis นางสาวสุภาภรณ์ เกตุพันธ์ วิทยาศาสตร์ 2
T029 11:30 น. - 11:40 น. พิษต่อการเกิดโรคความเสื่อมของระบบประสาทจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรและการออกแบบสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มใหม่จากโครงสร้างโปรตีนอย่างจำเพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ สิทธิพัฒน์, นายโชตยากร มรรคณา วิทยาศาสตร์ 1
T030 11:30 น. - 11:40 น. ระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ SMIT 2.0 นางสาวอาซีซ่าร์ ลอดิง วิทยาศาสตร์ 2
T031 11:40 น. - 11:50 น. การอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา บริษัทดารามิค(ประเทศไทย) จำกัด นางสาวอภิวรรณ ปานบ้านแพ้ว วิทยาศาสตร์ 1
T032 11:40 น. - 11:50 น. การปรับปรุงกระบวนการปรับตั้งเครื่องพิมพ์ลายแผ่นกั้น กรณีศึกษาบริษัทผลิตแผ่นพลาสติกสำหรับกั้นในแบตเตอรี่ นางสาวรุจยา เกตุสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์ 2
T033 11:50 น. - 12:00 น. การศึกษาการลดระยะเวลาในการเบิกจ่ายบรรจุภัณฑ์โดยการปรับปรุงตำแหน่งการจัดวาง นางสาวศิริวรรณ ดาลบิดา วิทยาศาสตร์ 1
T034 11:50 น. - 12:00 น. การเตรียมอะไหล่สำรองและแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้กับ Carbon bed นายวรวิช ชำนาญชล วิทยาศาสตร์ 2
T035 12:00 น. - 12:10 น. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต นางสาวสุธิกานต์ พูนสินรุ่งโรจน์ วิทยาศาสตร์ 1
T036 12:00 น. - 12:10 น. สารเคลือบทำความสะอาดตัวเองบนกระจกมองข้างยานพาหนะ (Self-cleaning coating on vehicle side-view mirror) นางสาวศศิวิมล สร้อยสม วิทยาศาสตร์ 2
T037 12:10 น. - 12:20 น. ระบบรับแจ้งปัญหาเมืองด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ นางสาวธนพร วินัยโรจน์ วิทยาศาสตร์ 1
รหัส ชื่อโครงการ ผู้จัดทำ
N001 Improvement of Viettel Post Provincial Delivery Model Mr.Minh Nhien Chu
S006 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการนำ OKRs มาใช้เป็นเครื่องมือบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นางสาวปณิตา กุสละพัชรินทร์
S016 การพัฒนายกระดับทักษะบุคลากรในโมดูลสำหรับ ดิจิทัลแพลตฟอร์มการบริหารงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ นางสาวภัทรนันท์ โฆษิตวัฒน์
S017 การลดการทำ PRECOOL สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ กรณีศึกษา บริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด นายธิติพงศ์ ธีรพัฒน์ธนากูล
S019 ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการจัดทำรายงานภาษีซื้อ นางสาวธันย์พิชา ภูวปรีชยาพงศ์