COOP Day 65
งานวันสหกิจศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรางวัลรวมกว่า 38,000 บาท
และทุกท่านที่เข้าร่วมส่งผลงานจะได้รับใบประกาศนียบัตร

วันส่งผลงาน
บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565
วันจัดงาน
10 กุมภาพันธ์ 2565
สถานที่จัดงาน
Online ด้วย MS-Teams
ผลงานที่เปิดรับ
200 ผลงาน

รับชมถ่ายทอดสด การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ.
ประจำปี 2565 (เริ่มถ่ายทอดสดพิธีเปิด เวลา 12:30 น.)

รูปแบบการประกวด

รูปแบบการประกวดเป็นการนำเสนอผลงานด้วยระบบ Online MS-Teams โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 7 นาที และถามตอบจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 นาที ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท (วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม สังคมศาสตร์ และนานาชาติ) ลำดับที่ 1-4 ของช่วงเช้า จะได้รับรางวัล และต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการอีกครั้งในช่วงบ่ายเป็นเวลา 12 นาที โดยนักศึกษาต้องเตรียมไฟล์นำเสนอ (Powerpoint) เพื่อใช้ในการนำเสนอ 7 นาที และตอบคำถาม 5 นาที โดยผู้ที่ได้คัดเลือกลำดับ 1 และ 2 จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปประกวดระดับเครือข่ายต่อไป

งานวันสหกิจศึกษา

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา แนะนำสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาให้นักศึกษา สถานประกอบการ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทราบ ซึ่งผลงานที่นำเสนอและประกวดแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทสังคมศาสตร์ ประเภทนวัตกรรม ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนานาชาติ นักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปรียบเสมือนผู้แทนที่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการสหกิจศึกษา ได้มีโอกาสนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกสหกิจศึกษา เสนอผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานสหกิจศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประเภทโครงงาน/ผลงานของนักศึกษา

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : ตั้งแต่บัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2565
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • โครงงานต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีการศึกษา (2563-2564)
  • ต้องเป็นนักศึกษา มจพ. เท่านั้น
 • ลิงค์รับสมัคร : คลิก

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ แต่ละประเภท 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แต่ละประเภท
  3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แต่ละประเภท
  1,000 บาท
 • ผู้เข้าร่วมส่งผลงานทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร

เอกสารที่ใช้ในการส่งผลงาน

(ประเภทโครงงาน/ผลงานของนักศึกษา)
ไฟล์โปสเตอร์ขนาด A0 โดยมีรูปแบบตามประเภทผลงาน ดังนี้
ประเภทสังคมศาสตร์ : ดาวน์โหลด
ประเภทนวัตกรรม : ดาวน์โหลด
ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ดาวน์โหลด
ประเภทนานาชาติ : ดาวน์โหลด
ไฟล์ Powerpoint นำเสนอผลงาน

วิธีสร้างโปสเตอร์

ประเภทสถานประกอบการ

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • เงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสิน :
 • ลิงค์รับสมัคร :

ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • เงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสิน :
 • ลิงค์รับสมัคร :

เอกสารที่ใช้ในการส่งผลงาน

(ประเภทสถานประกอบการ)
ไฟล์โปสเตอร์ขนาด A0 โดยมีรูปแบบตามประเภทผลงาน ดังนี้
ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ : ดาวน์โหลด
ประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและเล็ก : ดาวน์โหลด

เอกสารที่ใช้ในการส่งผลงาน

(ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
ไฟล์โปสเตอร์ขนาด A0 โดยมีรูปแบบตามประเภทผลงาน ดังนี้
ประเภทคณาจารย์นิเทศ : ดาวน์โหลด
ประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา : ดาวน์โหลด
ประเภทที่ปรึกษาในสถานประกอบการ : ดาวน์โหลด
ประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ : ดาวน์โหลด

กำหนดการ

วัน-เวลา กำหนดการ
บัดนี้-4 กุมภาพันธ์ 2565
24 ชม. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คลิก
10 กุมภาพันธ์ 2565
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 - 09.30 น. ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
อธิการบดีกล่าวเปิดงาน
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีมอบรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย”
Link : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
09.30 - 12.00 น. นำเสนอผลงานรอบแรก
ห้องสังคม 1:
ห้องสังคม 2:
ห้องสังคม 3:
ห้องนวัตกรรม 1:
ห้องนวัตกรรม 2:
ห้องวิทยาศาสตร์ 1:
ห้องวิทยาศาสตร์ 2:
ห้องวิทยาศาสตร์ 3:
ร่วมโหวตผลงานสหกิจศึกษา :
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. Co-op Showcase การนำเสนอโครงงานของนักศึกษาประเภทวิทยาศาสตร์
13.30 - 14.00 น. Co-op Showcase การนำเสนอโครงงานของนักศึกษาประเภทสังคมศาสตร์
14.00 - 14.30 น. Co-op Showcase การนำเสนอโครงงานของนักศึกษาประเภทนวัตกรรม
14.30 - 15.00 น. Co-op Showcase การนำเสนอโครงงานของนักศึกษาประเภทนานาชาติ
15.00 - 16.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีมอบรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น”
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ไฟล์กำหนดการและตารางการนำเสนอผลงาน :

รายการผลงาน

รหัส ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ
S001 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแผนกเย็บ กรณีศึกษา บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด นางสาวดวงกมล แก้วทิพย์
S002 การพัฒนายกระดับทักษะบุคลากร ในโมดูล สำหรับ ดิจิทัลแพลตฟอร์มการบริหารงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ น.ส.ภัทรนันท์ โฆษิตวัฒน์
S003 การปรับปรุงการประกอบเครื่องกรองน้ำ กรณีศึกษา บริษัท แอ๊ปโซลูท ซัพพลาย จำกัด นายหรรษธร เจียมจิตต์
S004 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของช่างไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นางสาวปิยวรรณ เศวตดิษฐ
S901 การลดของเสียในกระบวนการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ดีเอสวี โซลูชั่นส์ จำกัด นายเฉลิมเกียรติณรงค์ ทองประสม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ