COOP Day 66
งานวันสหกิจศึกษา
23 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรางวัลรวมกว่า 38,000 บาท
และทุกท่านที่เข้าร่วมส่งผลงานจะได้รับใบประกาศนียบัตร

วันส่งผลงาน
บัดนี้ - 7 กุมภาพันธ์ 2566
วันจัดงาน
23 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่จัดงาน
หอประชุมประดู่แดง
ผลงานที่เปิดรับ
200 ผลงาน

รูปแบบการประกวด

รูปแบบการประกวดเป็นการนำเสนอผลงานด้วย Poster โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 5 นาที และถามตอบจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 นาที ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท (วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม สังคมศาสตร์ และนานาชาติ) ลำดับที่ 1-3 ของช่วงเช้า จะได้รับรางวัล และต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการอีกครั้งในช่วงบ่ายเป็นเวลา 10 นาที โดยนักศึกษาต้องเตรียมไฟล์นำเสนอ (Powerpoint) เพื่อใช้ในการนำเสนอ 5 นาที และตอบคำถาม 5 นาที โดยผู้ที่ได้คัดเลือกลำดับ 1 จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปประกวดระดับเครือข่ายต่อไป

งานวันสหกิจศึกษา

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา แนะนำสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาให้นักศึกษา สถานประกอบการ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทราบ ซึ่งผลงานที่นำเสนอและประกวดแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทสังคมศาสตร์ ประเภทนวัตกรรม ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนานาชาติ นักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปรียบเสมือนผู้แทนที่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการสหกิจศึกษา ได้มีโอกาสนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกสหกิจศึกษา เสนอผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานสหกิจศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประเภทโครงงาน/ผลงานของนักศึกษา

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • โครงงานต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีการศึกษา (2564-2565)
  • ต้องเป็นนักศึกษา มจพ. เท่านั้น
 • ลิงค์รับสมัคร : คลิก
 • เกณฑ์การตัดสินนักศึกษา : คลิก

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ แต่ละประเภท 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แต่ละประเภท
  3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แต่ละประเภท
  1,000 บาท
 • ผู้เข้าร่วมส่งผลงานทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร

เอกสารที่ใช้ในการส่งผลงาน

(ประเภทโครงงาน/ผลงานของนักศึกษา)
1. ไฟล์โปสเตอร์ขนาด A0 โดยมีรูปแบบตามประเภทผลงาน ดังนี้
ประเภทสังคมศาสตร์ : ดาวน์โหลด (Ppt)
ประเภทนวัตกรรม : ดาวน์โหลด (Ppt)
ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ดาวน์โหลด (Ppt)
ประเภทนานาชาติ : ดาวน์โหลด (Ppt)
2. แบบฟอร์มรับสมัคร
ประเภทสังคมศาสตร์ : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)
ประเภทนวัตกรรม : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)
ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)
ประเภทนานาชาติ : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (Pdf)

วิธีสร้างโปสเตอร์

ประเภทสถานประกอบการ

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การตัดสิน : ดาวน์โหลด

ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การตัดสิน : ดาวน์โหลด

เอกสารที่ใช้ในการส่งผลงาน

(ประเภทสถานประกอบการ)
1. แบบฟอร์มรับสมัครในรูปแบบ PDF
ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (PDF)
ประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและเล็ก : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (PDF)


ส่งไฟล์เอกสารที่อีเมล : coop@tgde.kmutnb.ac.th

เอกสารที่ใช้ในการส่งผลงาน

(ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
1. แบบฟอร์มรับสมัคร
ประเภทคณาจารย์นิเทศ : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (PDF)
ประเภทที่ปรึกษาในสถานประกอบการ : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (PDF)
ประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (PDF)
ประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ : ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (PDF)


ส่งไฟล์เอกสารที่อีเมล : coop@tgde.kmutnb.ac.th

กำหนดการ

วัน-เวลา กำหนดการ
บัดนี้ - 7 กุมภาพันธ์ 2566
24 ชม. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คลิก
23 กุมภาพันธ์ 2566
08.30 - 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 - 09.30 น. ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ประธานกล่าวเปิดงาน พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีมอบรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ประเภทสถานประกอบการ ประเภทบุคลากร เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ แนะนำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและถ่ายภาพร่วมกัน
09.00 - 12.00 น. ประกวดผลงานสหกิจศึกษา (รูปแบบโปสเตอร์) ชมนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษา
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. Co-op Showcase การนำเสนอโครงงานของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดีเด่น
13.30 - 14.00 น. Co-op Showcase การนำเสนอโครงงานของนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น
14.00 - 14.30 น. Co-op Showcase การนำเสนอโครงงานของนักศึกษาด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
14.30 - 15.00 น. Co-op Showcase การนำเสนอโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติดีเด่น
15.00 - 16.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีมอบรางวัล
“ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น"

หมายเหตุ
- กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- พักรับประทานอาหารว่าง 11.00 - 11.15 น. และ 14.30 - 14.15
- Co-op Showcase
เป็นการนำเสนอโครงงานของนักศึกษาเพื่อคัดเลือกผลงานเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งแข่งขันระดับเครือข่ายต่อไป
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายการผลงาน

รหัส เวลา ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ห้อง
S001 การศึกษาขวัญและกำลังใจของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรณีศึกษา : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) นายจตุรภัทร พิพัฒวงศ์เจริญ
S002 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด นายชัยวุฒิ อนุกูล
S003 การ Re-design หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันกวดวิชา Positive Learning นางสาวสิรินดา กันยวิมล
อยู่ระหว่างดำเนินการ
รหัส เวลา ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ห้อง
T001 การลดเวลาในกระบวนการละลายปลาด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้าสถิตจากไฟฟ้าแรงดันสูง นางสาวภันทิลา นวมบางขวัญ
อยู่ระหว่างดำเนินการ