กระบวนการสหกิจศึกษา มีอะไรบ้าง?

กระบวนการสหกิจศึกษา มีอะไรบ้าง?

กระบวนการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย 15 ขั้นตอน ดังนี้

ลำดับ
กระบวนการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ติดต่อประสานงานสถานประกอบการ
เพื่อเข้าร่วมสกิจศึกษา
- สถาบันสหกิจศึกษาฯ ร่วมกับภาควิชา/คณะ ดําเนินการจัดหาสถานประกอบการให้กับนักศึกษา
สําหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาโดยจะดําเนินการ
จัดส่งแบบเสนองาน เพื่อให้ทางสถานประกอบการตอบรับนักศึกษารวมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงาน และคุณสมบัตินักศึกษาที่ต้องการรับ

1. อาจารย์ประจําวิชา
2. ภาควิชา/คณะ
3. สถาบันสหกิจศึกษาฯ
1. ข้อมูลสถานประกอบการที่รับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
2
สถานประกอบการตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา
- สถานประกอบการแจ้งตอบรับการเข้าร่วมสหกิจศึกษา บันทึกข้อมูลสถานประกอบการในระบบฐานข้อมูล

1. สถานประกอบการ
2. ภาควิชา/คณะ
3. สถาบันสหกิจศึกษาฯ

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจ (ของสถานประกอบการ) สกศ.01
2. www.tgde.kmutnb.ac.th/coop/
3
แจ้งความประสงค์เพื่อออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
- ภาควิชา/คณะ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา
- นักศึกษาแจ้งความจํานงยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
- โดยทางภาควิชา/คณะจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัตของนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

1. อาจารย์ประจําวิชา
2. ภาควิชา/คณะ
3. นักศึกษา

4
นักศึกษากรอกใบสมัคร
- ภาควิชา/คณะ กํากับดูแลนักศึกษาให้ทําการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์
- นักศึกษาสามารถเลือกสมัครงานได้ตามงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการในระบบฐานข้อมูลหรือประกาศจาก ภาควิชา/คณะ
- นักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการที่ต้องการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรียงตามลําดับที่ต้องการได้จํานวน 3 แห่ง โดยกรณีที่สถานประกอบลําดับที่ 1 ไม่ตอบรับจะทําการเลือกสถานประกอบการลําดับที่เลือกรองลงมาให้กับนักศึกษา

1. อาจารย์ประจําวิชา
2. ภาควิชา/คณะ
3. นักศึกษา
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา (ของนักศึกษา) สกศ.02
2. www.tgde.kmutnb.ac.th/coop/
5
จับคู่นักศึกษากับสถานประกอบการ
- ภาควิชาฯ อาจารย์ประจําวิชาจะทําการจับคู่ พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่นักศึกษาเลือก
- อาจารย์ประสานงานประจําสาขา/คณะ รวบรวมจัดส่งแบบแจ้งรายชื่อนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามายังสถาบันสหกิจศึกษาฯ

1. อาจารย์ประจําวิชา
2 ภาควิชา/คณะ
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ของนักศึกษา) สกศ.02
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์
3. แบบตอบรับนักศึกษา สกศ.03
4. www.tgde.kmutnb.ac.th/coop/
5. www.tgde.kmutnb.ac.th
6
จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์
- สถาบันสหกิจศึกษาฯ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
- สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหพร้อมแนบเอกสาร *แบบตอบรับนักศึกษาและใบสมัคร
- สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้คณะนัดนักศึกษามารับหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อนําไปยื่นให้กับสถานประกอบการที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1. ภาควิชา/คณะ
2. สถาบันสหกิจศึกษาฯ ศึกษา
3. นักศึกษา
1. แบบตอบรับนักศึกษา สกศ.03
7
สถานประกอบการพิจารณานักศึกษา
- สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากใบสมัครอย่างเดียว หรือ อาจจะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย
- เมื่อสถานประกอบการ พิจารณาแล้วก็จะแจ้งกลับมายังภาควิชาฯ ภาควิชาดําเนินการรวบรวมแบบตอบรับจากสถานประกอบการ กรณีรับ ภาควิชาสรุปและแจ้งรายชื่อนักศึกษาให้สถาบัสหกิจศึกษาฯ ดําเนินการต่อ กรณีไม่รับ ภาควิชาแจ้งรายชื่อนักศึกษาให้สถาบันสหกิจศึกษาฯ เพื่อทําการเลือกลําดับสถานประกอบการที่นักศึกษาได้เลือกรองลงมา (กรณีที่นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ 1แห่งให้ภาควิชาแจ้งนักศึกษาเพื่อดําเนินการเลือกสถานประกอบการใหม่)
- เมื่อนักศึกษาส่งใบสมัครแล้วขอให้ตรวจสอบประกาศเป็นระยะๆ


1. สถานประกอบการ
2. ภาควิชา/คณะ
3. นักศึกษา

8
จัดทําหนังสือส่งตัวนักศึกษา
- สถาบันสหกิจศึกษาฯ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดทําหนังสือส่งตัวพร้อมแนบเอกสาร *แบบประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา
- สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดส่งหนังสือส่งตัวให้คณะ

1. ภาควิชา/คณะ
2. สถาบันสหกิจศึกษาฯ
1.แบบประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา สกศ.08/สกศ.08.1
2. www.tgde.kmutnb.ac.th/coop/
3. www.tgde.kmutnb.ac.th
9
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- นักศึกษาเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่สถาบันสหกิจศึกษาฯ เป็นผู้ดําเนินการ
- นักศึกษาเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่คณะเป็นผู้ดําเนินการ
- นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจะต้องเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เช่นนั้นนักศึกษาสหกิจศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้
- ภาควิชา/คณะจัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา และแจกเอกสารหนังสือส่งตัวให้นักศึกษา

1. ภาควิชา/คณะ
2. สถาบันสหกิจศึกษาฯ
3. นักศึกษา
1.หนังสือส่งตัว
10
นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- นักศึกษาเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ณสถานประกอบการ
- ระหว่างปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามที่สถานประกอบการกําหนดเปรียบเสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการนั้น


1. นักศึกษา
2. สถานประกอบการ

11
รายงานความก้าวหน้า
- ในสัปดาห์แรกนักศึกษาจะต้องส่งแบบแจงรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงาน และแบบแจ้งรายละเอียดงานตําแหน่งงาน
-
 นักศึกษาเขียนบันทึกประจําวันเพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน
-
ระหว่างสัปดาห์ที่2นักศึกษาส่งแบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
-
 นักศึกษาส่งแบบแจงโครงรายรายงานเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบและให้คําแนะนํ

1. ภาควิชา/คณะ
2. นักศึกษา
3. อาจารย์ในภาควิชา
1. แบบแจ้งที่พัก-สกศ.04
2. แบบแจ้งแผนปฏิบัติงาน –สกศ.05
3. แบบแจ้งรายละเอียดงาน –สกศ.06
4. แบบเสนอร่างโครงงาน –สกศ.07
12
การจัดทํารายงาน/โครงงาน
- นักศึกษาส่งยืนยันหัวข้อรายงาน/โครงการกลับมายังอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
- นักศึกษาส่ง(ร่าง) รายงาน/โครงงานฉบับสมบูรณ์มายังอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
- นักศึกษาดําเนินการแก้ไขรายงาน/โครงงาน ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
- นักศึกษาส่งรายงาน/โครงงานฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจให้คะแนนรายงานและบันทึกคะแนน

1. ภาควิชา/คณะ
2. นักศึกษา
3. อาจารย์ในภาควิชา

13
การนิเทศงานสหกิจศึกษา
- อาจารย์นิเทศติดต่อไปยังผู้ประสานงานของสถานประกอบการเพื่อแจ้ง วัน เวลา ที่เข้านิเทศ
- อาจารย์นิเทศงานเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ตามวัน เวลา ที่ได้นัดหมายไว้แล้ว
- อาจารย์นิเทศงานทําการประเมิน นักศึกษา สถานประกอบการ
- อาจารย์นิเทศออกนิเทศงานนักศึกษา ณ สถานประกอบการอย่างน้อย1 ครั้ง

1. ภาควิชา/คณะ
2. นักศึกษา
3. อาจารย์ในภาควิชา

14
รายงานตัวกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- เมื่อครบกําหนด สถานประกอบการจะส่งนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย
- นักศึกษาเข้ารายงานตัวต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาแจ้งกําหนดการและการเตรียมความพร้อมในการนําเสนอผลการปฏิบัติงานแกนักศึกษาทราบ
- ภาควิชา/คณะแจ้งสถาบันสหกิจศึกษาฯหลังจากนักศึกษารายงานตัวกลับ เพื่อจัดทําหนังสือขอบคุณห้แก่สถานประกอบการ

1. ภาควิชา/คณะ
2. นักศึกษา
3. อาจารย์ในภาควิชา
4. สถาบันสหกิจศึกษาฯ
1. หนังสือขอบคุณ
15
การนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- เมื่อนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องนําเสนอผลงานพร้อมส่งรายงานบันทึกผลการปฏิบัตงาน แบบประเมินผล
- ภาควิชา/คณะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ เกี่ยวกับการนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแจ้งนักศึกษาทราบ
- นักศึกษาเตรียมความพร้อมของเอกสารต่าง ๆ ในการนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- นักศึกษานําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่ออาจารย์และนักศึกษา
- ภาควิชา/คณะ รวบรวมนําผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
1. ภาควิชา/คณะ
2. นักศึกษา
3. อาจารย์ในภาควิชา

16
การวัดและประเมินผลการปฏิบบัติงานสหกิจศึกษา
- ภาควิชา/คณะ รวบรวมนําผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา1.ภาควิชา/คณะ พร้อมคะแนนผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- คณะนําผลการวัดประเมินผลสหกิจศึกษา (เกรด) ส่งวิชาการ และแจ้งผลการประเมินมายังสถาบันสหกิจศึกษาฯ
- นักศึกษาที่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ80 ขึ้นไปจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันสหกิจศึกษา

1. ภาควิชา/คณะ
2. สถาบันสหกิจศึกษาฯ

17
กิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษา
- สถาบันสหกิจศึกษาจัดโครงการวันสหกิจศึกษาเพื่อใหนักศึกษาได้นําเสนอผลงานสหกิจศึกษา
- ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
- เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นต่อไป

1. สถาบันกระยวนการสหกิจศึกษาฯ


ไฟล์แนบ : กระบวนการสหกิจศึกษา.pdf