สหกิจศึกษามีประโยชน์อย่างไร?

ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกิจศึกษา

 1. ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
  • ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการช่วยงานตลอดปีการศึกษา
  • พนักงานสามารถทำงานที่สำคัญได้มากขึ้น
  • ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
  • เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านการส่งเสริมสนับสนุนวิชาการและพัฒนาบัณฑิต
  • ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค
  • สามารถใช้ในการดำเนินการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ คู่มือลดหย่อนภาษี.pdf
 2. ประโยชน์ต่อนักศึกษา
  • ได้รับประสบการณ์วิชาชีพจริงตรงตามสาขาที่เรียน
  • เกิดการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • เกิดทักษะในการนำเสนอและการสื่อสาร
  • มีความรับผิดชอบและมีความมั่นใจมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
  • สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องตรงตามความถนัด
  • ม๊โอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา
  • เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ
  • ได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการตามที่สถานประกอบการเห็นสมควร
 3. ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
  • เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
  • ได้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
  • ช่วยให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
Next Post กระบวนการสหกิจศึกษา มีอะไรบ้าง?