Microsoft Teams

ในสภาะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยรวมทั้งการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การจัดเก็บไฟล์และการแก้ไขไฟล์ผ่านระบบ Cloud System อันจำเป็นต้องเกิดการปรับตัวเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทางสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมันได้จัดทำคู่มือการใช้งานและวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการประชุม การจัดเก็บไฟล์ การแชร์ไฟล์เพื่อการแก้ไขพร้อมกันเป็นหมู่คณะ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยสามารถนำเอาไปปรับประยุกต์ใช้สำหรับการจดบันทึกวาระการประชุม การจัดเก็บเอกสารระหว่างหน่วยงาน การติดตามงานด้านประกันคุณภาพ เป็นต้น

คู่มือการใช้งาน

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ผ่าน Apps และ Web Browser

ส่วนประกอบของหน้้าจอ

การสร้างห้องเรียน

การเชิญเข้าห้องเรียน

การจัดการภายในห้องเรียน

การสร้างปฏิทิน เพื่อนัดหมายเข้าเรียนออนไลน์