• TGDE

บทความสหกิจศึกษา

บทความสหกิจศึกษา
แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)

แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)

ดาวน์โหลดไฟล์ : แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)ดาวน์โหลดไฟล์ : แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน อ่านต่อ
กระบวนการสหกิจศึกษา มีอะไรบ้าง?

กระบวนการสหกิจศึกษา มีอะไรบ้าง?

กระบวนการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย 15 ขั้นตอน ดังนี้ลำดับกระบวนการรายละเอียดผู้รับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง1ติดต่อประสานงานสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วมสกิจศึกษา- สถาบันสหกิจศึกษาฯ ร่วมกับภาควิชา/คณะ อ่านต่อ
สหกิจศึกษามีประโยชน์อย่างไร?

สหกิจศึกษามีประโยชน์อย่างไร?

ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกิจศึกษาประโยชน์ต่อสถานประกอบการได้นักศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการช่วยงานตลอดปีการศึกษาพนักงานสามารถทำงานที่สำคัญได้มากขึ้นใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้อย่างเหมาะสม อ่านต่อ
สหกิจศึกษาคืออะไร?

สหกิจศึกษาคืออะไร?

สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษา ร่วมกับการจัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา   อ่านต่อ