โครงการอบรม "การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการใช้อุปกรณ์ทางโทรทัศน์และห้องตัดต่อ" ณ สปป.ลาว

โครงการอบรม "การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการใช้อุปกรณ์ทางโทรทัศน์และห้องตัดต่อ" ณ สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 15-19 กันยายน 2557  สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เดินทางไปทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการอบรม โครงการ "การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการใช้อุปกรณ์ทางโทรทัศน์และห้องตัดต่อ"
ณ ห้องปฏิบัติการ สถาบันค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การศึกษา (ส.ว.ส.) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จัดโดย สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่าน สุกสะหวัน  พอนเทวา รองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การศึกษา (ส.ว.ส.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม

เป้าประสงค์ของการอบรม
- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่เทคนิคผลิตสื่อการเรียน-การสอนทางโทรทัศน์ ให้มีประสบการณ์ 

- มีทักษะเกี่ยวกับการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทักษะเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในห้องโทรทัศน์ และห้องตัดต่อ ที่ใช้ในการผลิตผลิตสื่อการเรียน-การสอนทางโทรทัศน์