โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางเยอรมัน รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางเยอรมัน รุ่นที่ 3

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางเยอรมัน รุ่นที่ 3