หลักสูตรเครื่องกลอุตสาหกรรม

หลักสูตรเครื่องกลอุตสาหกรรม

หลักสูตร : เครื่องกลอุตสาหกรรม
ระยะเวลา : 144 ชั่วโมง

หัวข้ออบรม
ชั่วโมงเรียน
 1. หลักสูตรการบํารุงรักษาเบื้องต้น (Maintenance) 
24
1.1 การวางแผนและการดําเนินการซ่อมบํารุง การควบคุมและการประกันคุณภาพในการซ่อมบํารุง การจัดทํา ตารางสําหรับการซ่อมบํารุง  
8
1.2 การประเมินจุดอ่อน ความเสียหาย ความผิดปกติของเครื่องจักรกล การประมาณการ และประเมินผลที่จะได้จากการปฏิบัติการซ่อมบํารุงตามแผนงาน 
8
1.3 การวางแผนการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ 
8
 2. หลักสูตรการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) 
48
2.1 การวางแผน การวิเคราะห์คําสั่งซื้อในการผลิต และการเลือกใช้กระบวนการ อุปกรณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
8
2.2 การเริ่มต้นดําเนินการ การควบคุม การเฝ้าระวัง และการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
8
2.3 การบํารุงรักษา และการรักษาคุณภาพและปริมาณในการผลิต 
12
2.4 การประเมินผลของการใช้วัสดุใหม่ กระบวนการใหม่ และอุปกรณ์ใหม่ ในกระบวนการผลิต 
12
2.5 เทคนิคการควบคุมเชิงตัวเลขในการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ การใช้โปรแกรมคํานวณ และการจัดการกระบวนการผลิต 
8
 3. โครงสร้างพื้นฐานระบบเครื่องต้นกำลัง 48
3.1 การเขียนแบบ ออกแบบงานด้านเครื่องกล 2D/3D, การถอดประกอบ การจำลองการเคลื่อนที่และลักษณะการทำงาน 
12
3.2 ข้อกำหนดในการทำงานสำหรับระบบเครื่องจักรกลต้นกำลัง และองค์ประกอบของการยกขนย้าย และลำเลียงในอุตสาหกรรม 
12
3.3 การติดตั้ง การทดสอบ เครื่องจักรกลและระบบโดยรวม โดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และข้อแนะนำเฉพาะของเครื่องจักรกลและระบบ 
20
3.4 การบำรุงรักษาระบบควบคุม และระบบวิเคราะห์ข้อมูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม 
16