หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตร : การบริหารจัดการอุตสาหกรรม
ระยะเวลา : 120 ชั่วโมง

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การบริหารต้นทุนการผลิต ตลอดจนการใช้สารสนเทศในการผลิต ทำให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติของผู้บริหารที่มีการวางแผน มีเหตุผลรองรับการตัดสินใจ มีวินัยในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และมีมุมมองการบริหารจัดการในแง่มุมต่าง ๆ อย่างหลากหลายและยืดหยุ่นตามสถานการณ์

หัวข้ออบรม
ชั่วโมงเรียน
1. การบริหารต้นทุนในการผลิต 
60
1.1 การวางแผน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการประเมินต้นทุนแผนงานในองค์กร 
8
1.2 การติดตาม และการดำเนินงานการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
8
1.3 การควบคุมต้นทุนการผลิต และการบริหารคลังสินค้า 
8
1.4 การคำนวณต้นทุน และการสร้างแบบฟอร์มการคำนวณต้นทุนในการผลิต 
12
1.5 การคำนวณจุดคุ้มทุนของการผลิต 
12
1.6 การบริหารจัดการเวลาในการผลิต 1
12
 2. การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต และการใช้สารสนเทศในการผลิต 60
2.1 การวางแผนขั้นตอนการผลิต 
8
2.2 การจัดทำแผนการขนถ่ายวัสดุ 
8
2.3 การวางแผนโปรแกรมการผลิต  
8
2.4 การใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารในการผลิต 
12
2.5 การใช้งานระบบโลจิสติกส์ 
12
2.6 การจัดการคุณภาพการผลิต 
12