หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการเขียนเว็บแอปพลิเคชัน

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการเขียนเว็บแอปพลิเคชัน

หลักสูตร : ระบบคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ
ระยะเวลา : 36 ชั่วโมง

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการพื้นฐานของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลในงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ระบบในกระบวนการผลิตสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน   โดยมุ่งเน้นหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม 

หัวข้ออบรม
ชั่วโมงเรียน
 1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการเขียนเว็บแอปพลิเคชัน
36
1.1 วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์
1
1.2 หลักการพื้นฐานของตัวแปลภาษา 
1
1.3 ประเภทของตัวแปลภาษา
1
1.4 การเก็บข้อมูลความต้องการพื้นฐานเพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2
1.5 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบระบบ เช่น การเขียนผังงาน หรือ การเขียนโค้ดเทียม
4
1.6 การใช้งานเอดิเตอร์และคอมไพเลอร์
2
1.7 ตัวแปรและประเภทของข้อมูลในภาษาคอมพิวเตอร์
2
1.8 การใช้งานคำสั่งทำซ้ำและเงื่อนไข 
4
1.9 การใช้งานฟังก์ชั่น และไลบรารีในภาษาคอมพิวเตอร์ 
4
1.10 หลักการพื้นของการติดตั้งและทดสอบโปรแกรม 
4
1.11 การปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4
1.12 วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ 
1
1.13 หลักการพื้นฐานของตัวแปลภาษา 
1
1.14 ประเภทของตัวแปลภาษา 
1
1.15 การหาข้อมูลความต้องการทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา 
2
1.16 วิธีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม 
2