หลักสูตรครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงในสถานประกอบการ

หลักสูตรครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงในสถานประกอบการ

หลักสูตร : การฝึกอบรมเป็นผู้ฝึกในสถานประกอบการ (In-company Trainer)
ระยะเวลา : 60 ชั่วโมง

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการที่สามารถออกแบบและพัฒนาแผนการฝึกอบรม ให้การฝึกอบรมในรูปแบบของการฝึกอบรมหน้างาน (On The Job Training) ได้ ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การเตรียมการฝึกอบรม การฝึกอบรมหน้างาน การประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการอบรม

หัวข้ออบรม
ชั่วโมงเรียน
วิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2
วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม
2
วิเคราะห์สถานประกอบการ
2
กำหนดรายละเอียดหลักสูตร
2
พัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
2
เลือกวิธีการสอนที่จะใช้ในการฝึกอบรม
4
วางแผนการสอน
8
เตรียมการฝึกอบรม
8
การดำเนินการฝึกอบรมหน้างาน
4
การดำเนินการฝึกอบรมในชั้นเรียน
4
การดำเนินการฝึกอบรมแบบให้คำปรึกษา
4
การติดตามและพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการอบรม
4
การติดตามและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม
4
การติดตามและพัฒนาคุณภาพของกระบวนการการฝึกอบรม
4
นิเทศการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ฝึกในสถานประกอบการ
4