พื้นฐานระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล

พื้นฐานระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล

หลักสูตร : พื้นฐานระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล
ระยะเวลา : 36 ชั่วโมง

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการพื้นฐานของการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บในงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูล ออกแบบฐานข้อมูล เขียนภาษา SQL เพื่อกำหนดการใช้งานฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น และพัฒนาโปรแกรมที่สามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลในงานอุตสาหกรรมได้

หัวข้ออบรม
ชั่วโมงเรียน
 1. ระบบฐานข้อมูล: พื้นฐาน การออกแบบ การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล
36
1.1 หลักการพื้นฐานของฐานข้อมูล 
1
1.2 ประโยชน์และข้อดี ข้อเสียของฐานข้อมูล 
1
1.3 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานอุตสาหกรรม 
2
1.4 คำจำกัดความ และศัพท์สำคัญในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
2
1.5 คีย์ และความสำคัญของคีย์ชนิดต่าง ๆ ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
2
1.6 ไวยากรณ์ของภาษา SQL (Structured Query Language) 
2
1.7 การใช้ภาษา SQL เพื่อสร้างคิวรีในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผลตามเงื่อนไข
2
1.8 การวางแผนการใช้งานฐานข้อมูล 
2
1.9 การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้เครื่องมือในการออกแบบ 
2
1.10 การสร้างฐานข้อมูลจริงจากโมเดลที่ใช้ในการออกแบบ 
4
1.11 การใช้งานพจนานุกรมข้อมูล และการกำหนดคุณลักษณะต่าง ๆ ของข้อมูลใน DBMS 
4
1.12 การเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล 
4
1.13 การประยุกต์ใช้ภาษา SQL ร่วมกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4
1.14 การทดสอบและการแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4