หลักสูตรออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หลักสูตรออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หลักสูตร : ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ระยะเวลา : 144 ชั่วโมง

หัวข้ออบรม
ชั่วโมงเรียน
 1. หลักการพื้นฐาน 
48
1.1 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม 
12
1.2 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
12
1.3 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 
12
1.4 กระบวนการขึ้นรูป 
12
 2. เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
48
2.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ 
8
2.2 กรรมวิธีการผลิต 
8
2.3 วัสดุวิศวกรรมสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
8
2.4 การออกแบบตัวถังและชิ้นส่วนยานยนต์ 
12
2.5 ปฏิบัติการวิศวกรรมการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
12
 3. การประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ  48
3.1 หลักการควบคุมคุณภาพ 
12
3.2 การบริการการผลิต 
16
3.3 หลักการซ่อมบำรุงแบบ Productive Maintenance 
20