หลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อม

หลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อม

หลักสูตร : เทคโนโลยีการเชื่อม
ระยะเวลา : 144 ชั่วโมง

หัวข้ออบรม
ชั่วโมงเรียน
 1. หลักการพื้นฐาน 
60
1.1 โลหะวิทยางานเชื่อมวัสดุในกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก 
12
1.2 การทดสอบแบบทำลายและไม่ทำลายสภาพ 
12
1.3 การออกแบบ และการตรวจสอบงานเชื่อม 
12
1.4 มาตรฐานและข้อกำหนดสากลในงานเชื่อม 
12
1.5 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
12
 2. การออกแบบงานเชื่อม และเทคโนโลยีงานเชื่อม 
60
2.1 เทคโนโลยีงานเชื่อมระบบท่ออุตสาหกรรม 
12
2.2 ออกแบบและเขียนแบบงานท่ออุตสาหกรรม 
12
2.3 งานเชื่อมอัตโนมัติ  
12
2.4 เทคโนโลยีปั๊มและวาล์ว
12
 3. การประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ  36
3.1 หลักการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในงานเชื่อม 
12
3.2 การวิเคราะห์ความเสียหายในงานเชื่อม 
12
3.3 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานเชื่อม 
12