หลักสูตรแมคคาทรอนิกส์

   

หลักสูตร : แมคคาทรอนิกส์
ระยะเวลา : 204 ชั่วโมง

หัวข้ออบรม
ชั่วโมงเรียน
 1. หลักสูตรการบํารุงรักษาเบื้องต้น (Maintenance) 
24
1.1 การวางแผนและการดําเนินการซ่อมบํารุง การควบคุมและการประกันคุณภาพในการซ่อมบํารุง การจัดทํา ตารางสําหรับการซ่อมบํารุง  
8
1.2 การประเมินจุดอ่อน ความเสียหาย ความผิดปกติของเครื่องจักรกล การประมาณการ และประเมินผลที่จะได้จากการปฏิบัติการซ่อมบํารุงตามแผนงาน 
8
1.3 การวางแผนการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ 
8
 2. หลักสูตรการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) 
48
2.1 การวางแผน การวิเคราะห์คําสั่งซื้อในการผลิต และการเลือกใช้กระบวนการ อุปกรณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
8
2.2 การเริ่มต้นดําเนินการ การควบคุม การเฝ้าระวัง และการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
8
2.3 การบํารุงรักษา และการรักษาคุณภาพและปริมาณในการผลิต 
12
2.4 การประเมินผลของการใช้วัสดุใหม่ กระบวนการใหม่ และอุปกรณ์ใหม่ ในกระบวนการผลิต 
12
2.5 เทคนิคการควบคุมเชิงตัวเลขในการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ การใช้โปรแกรมคํานวณ และการจัดการกระบวนการผลิต 
8
 3. การวางแผน และการวางระบบควบคุมด้วยนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 60
3.1 การอ่าน ตรวจสอบ ระบุ และจําแนกประเภทของชิ้นส่วนทางกลที่กําหนดตามมาตรฐานการผลิต 
4
3.2 การตัด การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ  
4
3.3 การถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์  
8
3.4 การถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 
8
3.5 การถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร  
8
3.6 การติดตั้งและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่าง ๆ 
8
3.7 การเคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ 
4
3.8 เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ 
8
3.9 การติดตั้งและทดสอบการทํางานของระบบควบคุม 
4
3.10 ติดตั้งและทดสอบการทํางานของระบบควบคุมมอเตอร์
4
 4. การประยุกต์เชิงเทคนิค การเขียนโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ และ IoT 36
4.1 การเลือกใช้ และการตั้งค่าใช้งานอุปกรณ์เซนเซอร์ และแอคชูเอเตอร์สําหรับระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 
6
4.2 การติดตั้งระบบย่อยในงานแมคคาทรอนิกส์ การนําใช้ระบบอินเตอร์เฟส และระบบส่งจ่ายพลังงานในงานแมคคาทรอนิกส์ 
6
4.3 การเขียนข้อกําหนดขององค์ประกอบในระบบแมคคาทรอนิกส์  
8
4.4 การเขียนโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ 
8
4.5 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูอิโน่ และ IoT 
8
 5. การดูแลและการให้บริการลูกค้าด้านแมคคาทรอนิกส์  36
5.1 การให้คําแนะนําเกี่ยวกับระบบงานแมคคาทรอนิกส์ 
4
5.2 การบันทึกข้อมูลความต้องการและการร้องเรียนของลูกค้า การรับประกัน และการบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
8
5.3 การวางแผนและดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ใหม่  
8
5.4 การกําหนดแผนฉุกเฉิน การวางแผนเพื่อการวิเคราะห์ความเสียหายและการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสาเหตุข้อผิดพลาด 
4
5.5 การจัดหาอะไหล่และการซ่อมบํารุง 
8
5.6 การดําเนินการและติดตามการทดสอบระบบ การปิดเปิดระบบแมคคาทรอนิกส์ตามมาตรฐานของช่างไฟฟ้าชํานาญการ มาตรฐานทางด้านความปลอดภัย และข้อกําหนดเฉพาะทางด้านระบบ 
4