หลักสูตรเกษตรและการแปรรูปอาหาร

หลักสูตรเกษตรและการแปรรูปอาหาร

หลักสูตร : เกษตรและการแปรรูปอาหาร 
ระยะเวลา : 156 ชั่วโมง

หัวข้ออบรม
ชั่วโมงเรียน
 1. หลักการพื้นฐาน 
36
1.1 โภชนาการของมนุษยชาติ 
4
1.2 พฤติกรรมผู้บริโภค 
8
1.3 เคมีอาหาร 
12
1.4 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
12
 2. กระบวนการผลิตในด้านการเกษตรและแปรรูปอาหาร 
60
2.1 ระบบการผลิตและเทคโนโลยีในการผลิตของแหล่งอาหาร (การกสิกรรม, การเกษตรทฤษฎีใหม่, สัตวบาล, การประมง, ป่าไม้ ฯลฯ)  
8
2.2 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และผลิตผลทางการเกษตร 
8
2.3 จุลชีววิทยาและความปลอดภัยอาหาร 
12
2.4 หลักการบรรจุภัณฑ์อาหาร 
12
2.5 เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการเก็บรักษาอาหาร 
12
2.6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 
8
 3. การปฏิบัติการด้านการเกษตรและแปรรูปอาหาร 60
3.1 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรการวางแผนโครงการระบบไฟฟ้า 
12
3.2 การแช่เยือกแข็งและการแช่เย็น 
12
3.3 การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
12
3.4 การอบแห้ง 
12
3.5 กระบวนการแปรรูปอาหารขั้นสูง 
12