การรับสมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  •  สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือก
  •  มีประสบการณ์ทำงานในงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 4 ปี หรือ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือก
  •  มีสถานประกอบการรับรองการทำงานและอนุญาตให้เข้าร่วมฝึกอบรมจนครบหลักสูตร

การรับรองการผ่านหลักสูตร และการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ผู้รับการอบรมจะต้องผ่านการทดสอบองค์ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติในระหว่างการอบรมและเมื่อ สิ้นสุดการอบรมในแต่ละส่วน ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในแต่ละช่วงของการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง การผ่านหลักสูตรแต่ละส่วนสําหรับประกาศนียบัตรรับรองครูฝีกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับ การรับรองเมื่อผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบและได้รับประกาศนียบัตร ครบทั้ง 3 หลักสูตร และ ผ่านการสอบคุณวุฒิ วิชาชีพสาขาครูฝึกในสถานประกอบการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อผ่านการสอบทั้งหมดแล้ว ผู้ผ่านการสอบจะได้รับ “ประกาศนียบัตร ครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน” ผู้ที่ผ่านการรับรองทั้ง 3 หลักสูตร และได้รับประกาศนียบัตร ครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทาง มาตรฐานเยอรมัน สามารถนําผลการฝึกอบรมเพื่อเทียบโอนรายวิชาเพื่อศึกษาต่ออีก 1 ปี ในหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ