หลักสูตรพื้นฐานระบบอุตสาหกรรม 4.0<br><br>

หลักสูตรพื้นฐานระบบอุตสาหกรรม 4.0

หลักสูตร : พื้นฐานระบบอุตสาหกรรม 4.0
ระยะเวลา : 96 ชั่วโมง

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพ ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิต การเขียนโปรแกรมสำหรับการสื่อสารแบบไร้สาย และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 

หัวข้ออบรม
ชั่วโมงเรียน
1. พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับระบบอัตโนมัติ 
36
1.1 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Arduino
8
1.2 การรับและส่งค่าระหว่างเซ็นเซอร์ แบบดิจิตอลและอนาล๊อก 
8
1.3 การแสดงผลบนหน้าจอ LCD 
12
1.4 การเขียนโปรแกรมเพื่อรับส่งค่าผ่านทาง RS-232 
8
 2. การเขียนโปรแกรมสำหรับการสื่อสารแบบไร้สาย24
2.1 การศึกษาโครงสร้างของโมดูล WIFI ESP 8266 
4
2.2 การเชื่อมต่อระหว่าง ESP 8266 กับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4
2.3 การส่งข้อมูลเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น สู่คอมพิวเตอร์ Server 
8
2.4 การส่งค่าจาก คอมพิวเตอร์ Server มาควบคุมอุปกรณ์ผ่านสัญญา WIFI 
8
 3. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 36
3.1 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เพื่อสร้าง GUI 
4
3.2 เขียนโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
8
3.3 การรับและส่งค่าของระบบ IoT 
8
3.4 หลักการส่งข้อมูลระหว่าง Server และ Client 
8
3.5 การเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า และแสดงผลแบบ Server Website และระบบ ERP 
8