หลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

หลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

หลักสูตร : หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ระยะเวลา : 156 ชั่วโมง

หัวข้ออบรม
ชั่วโมงเรียน
 1. ระบบควบคุม 
60
1.1 การใช้ PLC เพื่อควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 
8
1.2 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 
8
1.3 อุปกรณ์เซนเซอร์อัจฉริยะสำหรับงานอุตสาหกรรม การตรวจจับชิ้นงาน การตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นงานโดยใช้กล้องแบบ 2 มิติและ 3 มิติ 
12
1.4 ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สำหรับงานเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม  
16
1.5 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบแขนกลเพื่องานอุตสาหกรรม เช่น การจับและเคลื่อนย้ายวัตถุ การพ่นสี ระบบสายพานอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 
16
 2. การบริหารกระบวนการผลิต 
48
2.1 การบริหารโครงการด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การวางแผน การดำเนินงาน การติดตั้งและการบำรุงรักษาการวางแผน การวิเคราะห์คําสั่งซื้อในการผลิต และการเลือกใช้กระบวนการ อุปกรณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
24
2.2 กระบวนการผลิต แนวคิดการผลิตขั้นพื้นฐาน 
24
 3. การออกแบบ การวางแผน และการวางระบบ 48
3.1 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  
24
3.2 การออกแบบโรงงานและระบบอัตโนมัติ 
24