ความเป็นมา

ในสถานประกอบการ เมื่อมีการรับพนักงานใหม่เข้ามา พนักงานใหม่จะต้องได้รับการสอนงาน ซึ่งการสอนงานถือเป็นหน้าที่หนึ่งของครูฝึกในสถานประกอบการ ที่จะต้องปฏิบัติต่อพนักงานใหม่ เพื่อที่จะให้พนักงานใหม่เกิดความเข้าใจงาน มีความต่อเนื่องในงาน เกิดความชำนาญ และมีความสามารถในการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครูฝึกในสถานประกอบการจะต้องชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงาน และรายละเอียดของงาน อย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จของงานและองค์กรในที่สุด

ประเทศเยอรมัน เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการผลิตครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการในประเทศเยอรมันจะถือว่าปัจจัยของความสำเร็จการพัฒนากำลังคนคือ การมีครูฝึกในสถานประกอบการที่มีความชำนาญ ที่เรียกว่าครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงหรือภาษาเยอรมันเรียกว่า Meister

เข้าร่วมโครงการแล้วได้อะไร?

Meister

พัฒนาผู้สอนงานสู่ครูช่างเฉพาะสาขาระดับสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือ Meister

Advanced

ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ สามารถนำวิชาที่เรียนไปเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (อีก 1 ปี)

Effectively

บุคลากรมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามสมรรถนะที่ต้องการในสถานประกอบการ

ใบสมัครและปฏิทินเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯรุ่น 4 และใบสมัคร

ปฏิทินช่วงเวลาเรียนและวันหยุด โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ

ความร่วมมือในโครงการ