ประวัติความเป็นมา

ในสถานประกอบการ เมื่อมีการรับพนักงานใหม่เข้ามา พนักงานใหม่จะต้องได้รับการสอนงาน ซึ่งการสอนงานถือเป็นหน้าที่หนึ่งของผู้บังคับบัญชาหรือ ครูฝึกในสถานประกอบการ หรือครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง ที่จะต้องปฏิบัติต่อพนักงานใหม่ เพื่อที่จะให้พนักงานใหม่เกิดความเข้าใจงาน มีความต่อเนื่องในงาน เกิดความชำนาญ และมีความสามารถในการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครูฝึกในสถานประกอบการหรือครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงจะต้องชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงาน และรายละเอียดของงาน อย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จของงานและองค์กรในที่สุด ประเทศเยอรมัน เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการผลิตครูฝึกในสถานประกอบการ หรือครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง ซึ่งสถานประกอบการในประเทศเยอรมันจะถือว่าปัจจัยของความสำเร็จการพัฒนากำลังคนคือ การมีครูฝึกในสถานประกอบการที่มีความชำนาญ ที่เรียกว่าครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงหรือภาษาเยอรมันเรียกว่า Meister

คุณสมบัติของ Meister
 • มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดงานทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ
 • บริหารงานสอนและงานฝึกทักษะให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และการบริหารงานในองค์กร
 • บทบาทของ Meister ในองค์กร
 • บทบาทของ Meister ในสถานประกอบการ คือศึกษากฎหมายและข้อกำหนดการฝึกวิชาชีพ และสมรรถนะวิชาชีพ ในสาขาที่สถานประกอบการมอบหมายให้ดูแล
 • เป็นผู้จัดทำแผนการฝึกปฏิบัติงาน โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายการฝึกปฏิบัติงาน สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะที่สถานประกอบการเป็นผู้กำหนด
ประโยชน์และความสำคัญของ Meister
 • ฝึกปฏิบัติงานเป็นระบบ
 • มีมาตรฐานการฝึกปฏิบัติงาน
 • วางแผนจัดสรรกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้บุคลากรเพื่อหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรมนุษย์
 • ลดต้นทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมาก
ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ
 • พัฒนาผู้สอนงานสู่ครู Meister หรือครูช่างเฉพาะสาขาระดับสูงตามมาตรฐานเยอรมัน
 • ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
 • บุคลากรมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามสมรรถนะที่ต้องการในสถานประกอบการ
 • พัฒนาครู Meister ภายในสถานประกอบการ
 • เกิดหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
 • สถานประกอบการมีระบบการฝึกอบรมตามมาตรฐาน สามารถฝึกแรงงานฝีมือได้ตามความต้องการ

ความเป็นมา


ความเป็นมา

image

    จากความสำเร็จของประเทศเยอรมันในการพัฒนากำลังคนด้วยระบบ Meister ประเทศไทยจึงให้ความสนใจในการนำระบบ Meister มาปรับใช้ในบริบทของประเทศไทย ในประเทศไทยมีหลายองค์กรที่คอยผลักดันการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ แต่องค์กรที่เป็นจากความร่วมมือทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะต้องนึกถึงคือ “คณะกรรมการสานประชารัฐ” ภารกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะกรรมการสานประชารัฐ คือการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ของกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม เมื่อคนมีคุณภาพมากขึ้น ก็จะเพิ่มรายได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการอบรม Thai-German Meister ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสืบเนื่องจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ มจพ. และ มจพ.จึงได้ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี H.E. Mr. Peter Prügel  เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยาน


ประเทศไทยขาดแรงงานที่มีฝีมือและทักษะ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

สถานศึกษา ไม่สามารถสร้างแรงงานที่มีฝืมือและทักษะตามความต้องการของอุตสาหกรรม

สถานศึกษา ส่งนักเรียนนักศึกษา เข้าทำงานในสถานประกอบการในโครงการต่างๆ มากมาย เช่น ทวิภาคี ฝึกงาน สหกิจศึกษา อื่นๆ แต่ยังแก้ปัญหาได้ไม่ครบวงจร

สถานประกอบการ ขาดรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อสร้างทักษะและสมรรถนะที่อยู่บนฐานความรู้ของนักเรียนนักศึกษาที่มีมาก่อน

ขาดปัจจัยสำคัญที่จะให้เกิดความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา กับ สถานประกอบการ ในการฝึกอาชีพ ทักษะ และประสบการณ์ ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ตรงกับความต้องการ

ข่าวและกิจกรรม

นิทรรศการงาน TICA Connect นิทรรศการงาน "TICA Connect" ครั้งที่ 2
วันที่ 18 มกราคม 2560

นิทรรศการงาน TICA Connect นิทรรศการงาน "TICA Connect" ครั้งที่ 2 60 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทย-เยอรมัน ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 8.45-12.30 น. วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

ความก้าวหน้า โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง

ความก้าวหน้า โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง

MOU โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง ตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Program (TGTT) วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU Meister
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน” ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

รายละเอียดหลักสูตร


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือก

มีประสบการณ์ทำงานในงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 4 ปี หรือ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือก

มีสถานประกอบการรับรองการทำงานและอนุญาตให้เข้าร่วมฝึกอบรมจนครบหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรที่ 1 : นักพัฒนาช่างเทคนิคขั้นสูง Highly-Skilled Technical Trainer

 • - สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม คลิ๊กดาวน์โหลด
 • - สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม คลิ๊กดาวน์โหลด
 • - สาขาแมคคาทรอนิกส์ คลิ๊กดาวน์โหลด
 • หลักสูตรที่ 2 : นักพัฒนาระบบฝึกอบรม In-Company Trainning Supervisor คลิ๊กดาวน์โหลด

  หลักสูตรที่ 3 : นักบริหารระบบฝึกอบรมช่างเทคนิค Technical Vocational Education Training Manager คลิ๊กดาวน์โหลด

  การรับรองการผ่านหลักสูตร และการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

  ผู้รับการอบรมจะต้องผ่านการทดสอบองค์ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติในระหว่างการอบรมและเมื่อ สิ้นสุดการอบรมในแต่ละส่วน ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในแต่ละช่วงของการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง การผ่านหลักสูตรแต่ละส่วน

  สําหรับประกาศนียบัตรรับรองครูฝีกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับ การรับรองเมื่อผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบและได้รับประกาศนียบัตร ครบทั้ง 3 หลักสูตร และ ผ่านการสอบคุณวุฒิ วิชาชีพสาขาครูฝึกในสถานประกอบการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อผ่านการสอบทั้งหมดแล้ว ผู้ผ่านการสอบจะได้รับ “ประกาศนียบัตร ครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน”

  ผู้ที่ผ่านการรับรองทั้ง 3 หลักสูตร และได้รับประกาศนียบัตร ครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทาง มาตรฐานเยอรมัน สามารถนําผลการฝึกอบรมเพื่อเทียบโอนรายวิชาเพื่อศึกษาต่ออีก 1 ปี ในหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ทำเนียบรุ่น

  ความร่วมมือในโครงการ


  กระทรวงศึกษาธิการ
  Ministry of Education

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  Office of the Vocational Education Commission (OVEC)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

  ประเทศเยอรมัน
  Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
  TPQI สคช.

  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  B.Grimm Power Public Co.,Ltd.

  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
  Betagro Public Co.,Ltd.

  บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด
  Bangkok Iron and Steel Works

  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
  Boon Rawd Brewery Co.,Ltd.

  บริษัท ดานิลี่ จำกัด
  Danieli Co.,Ltd.

  บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด
  HGST Thailand Co.,Ltd.

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
  Tri Petch Isuzu Sales Co.,Ltd.

  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  Mitr Phol Sugar Corp.,Ltd.

  บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
  President Bakery Public Co.,Ltd.

  บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  Premium Equipment & Engineering Co. , Ltd.

  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  PTT Global Chemical Public Company Limited

  บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  SAFE-T-CUT (Thailand) Co., Ltd.

  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
  SCGThe Siam Cement Public Co., Ltd. and SCG Group

  บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
  Siemens Limited

  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  Somboon Advance Technology Public Co.,Ltd.

  บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
  Utac Thai Co.,Ltd.

  บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
  Western Digital (Thailand) Co.,Ltd.

  ใบสมัครและเอกสาร

  ติดต่อเรา