บุคลากร

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

ผู้บริหาร

พงษ์ศักดิ์

ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร

ผู้อำนวยการ


ธีราทร

อาจารย์ ธีราทร ซนีเย็ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์


ชานินทร์

ผศ.ดร. ชานินทร์ จูฉิม

รองผู้อำนวยการฝ่ายสหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์


สำนักงานผู้อำนวยการ

แสงเดือน

นางสาว แสงเดือน พุทธัง

รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ


จำรัส

นางสาว จำรัส ทินจอง

นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ


ชลศักดิ์

นาย ชลศักดิ์ ศรีทองแจ้ง

วิศวกร
ระดับปฏิบัติการ


อมรรัตน์

นางสาว อมรรัตน์ คุ้มชู

นักวิชาการศึกษา
พนักงานพิเศษ


ฝ่ายสหกิจศึกษา

ปัทมา

นาง ปัทมา ขจรตระกูลศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ


ณัฐพล

นาย ณัฐพล ชุมดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ


อานนท์

นาย อานนท์ รักจักร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ


ฝ่ายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รณชัย

นาย รณชัย เพชรรักษ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับปฏิบัติการ


วิวัฒน์

นาย วิวัฒน์ สุวนันทวงศ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับชำนาญการ


จักรเรศ

นาย จักรเรศ พฤกษพิทักษ์

นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ


เชาวลี

นางสาว เชาวลี ตั้งศิริเสถียร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับปฏิบัติการ


สรนพ

นาย สรนพ คงชู

วิศวกร
ระดับปฏิบัติการ


อนุรักษ์

นาย อนุรักษ์ ทรงศักดิ์ศรี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับปฏิบัติการ


จินตนา

นางสาว จินตนา บ้านใหม่

นักวิชาการช่างศิลป์
ระดับปฏิบัติการ


สุรวิช

นาย สุรวิช ศรีทองคำ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานพิเศษ