งาน 60 Minutes Future Talk "อนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน : มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวะต้องทำปีนี้"

งาน 60 Minutes Future Talk "อนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน : มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวะต้องทำปีนี้"

     บรรยากาศงาน 60 Minutes Future Talk "อนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน : มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวะต้องทำปีนี้" 

ครั้งที่ 4 : อาชีวศึกษาไทยพร้อมแค่ไหนกับอุตสาหกรรม 4.0 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.รูปภาพเพิ่มเติม : คลิ๊ก