อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา”

อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา” เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการการดําเนินงานสหกิจศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปใช้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=67